HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

al { ­
4
S l
l
W En toch, wat ik niet had kunnen droomen, geschiedde:
Sommigen namen het gesch1·ijf van den heer ENGELBERTS cm
sá·iemz·. Precies alsof het iets om het lijf had, werd het toe- j
gejuicht en gelaakt, bewonderd en gehekeld. En hoewel het
, ° nu cm um] sicá niet anders dan mw gzaavziilé nágäqeaöle .
kon worden genoemd, blijken de gevolgen ervan niet te
mogen worden verwaarloosd. Juist andersom dan in het spreek- E
5 woord, waar een muisje wordt geboren uit een berg, is hie1·
uit een ledigen dop een canard voortgekomen, die onrust- r
barende afmetingen dreigt aan te nemen. ‘
l Aan ácá I"arZerZamZ moet de wasdom van dit zonderling b1·oedsel `zl
Q worden toegeschreven. Dit blad heeft het eerst den heer ENGEL­
Baars in zijn szfrzeggle fbr fame de behulpzame hand geboden
en het voetstukje voor hem getimmerd, waarop hij sedert als l
VE autoriteit te pronk staat. Ook de «»Militär­Zeitung” die den A
F Schrijve1· nota bene voor een Zeeoflicier houdt, maakt met
zeke1·en ophef gewag van het geschrift en onthaalt hare lBZ61’S
op de ve1·taling van eenige fragmenten ervan. Men ziet dat i
M de heer ENGELBERTS al mooi op weg is om vermaard te worden. [
Wel is waar heeft hij ook hier en daar een veer moeten i
laten, maar voor de glo1·ie 1noet men iets ove1· hebben. Per S
arlsyaem ad asám! Steil en doornig is nu eenmaal het pad,
dat ter beroemdheid leidt! j
i Ik weet niet of de populariteit, die de llG6l' ENG1=:L1xE1u‘s
zich bij een deel zijner landgenooten heeft verworven, misschien
alleen een gevolg is van het (gelukkig zeer onschadelijke) j
. venijn, dat hij tegen de zeemacht spuwt. Het schimpen op de
l Marine is helaas in ons landje nu eenmaal een dankbaar en l
I loonend bedrijf. Maar het zou toch kunnen zijn, dat hier en
§ daar iemand uit onwetendheid en dus te goede1· trouw den E
J i heer ENGELBERTS voor een heuzige specialiteit en het kaf, dat
hij verspreidt, voor voedzaam koren aanzag. Om denzulken de
oogen te openen is het, dat ik mij genoopt voel zijn geschrijf l
aan een nauwkeurige behandeling tefonderwcrpcn en daaruit
l - l
1
i i
V S
l
«1
. l
I