HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 930.26 KB

TIFF (Deze pagina), 8.27 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

V « »...”=..,a­­»·­~,··­~­¥­«­·­­£u_T__Q_~___,_r
_______,_,,_,_,..,7.,,., .`.Y -,.... .,~.., 7..,....,.M., ..,. i., .... gw. .,., -,.. ,. .. _­ ­ . . ä
lt .
jaa .
Q Toen ik in November van het vorige jaar een genoegelijken i
[ avond (lOO1‘b1‘{LClllJ met de lectuur van de toenmaals pas ve1·­ ‘
j schenen brochure getiteld: de Rcozjqmzisatie onzer Zeewacöé,
een hiáieá ea een smnïzè door VV. M. ENGELBERTS, kon ik niet
E vermoeden dat ik er nog eenmaal toe zou komen, dat boekje
[ aan een uitvoerige kritiek te onderwerpen.
( In den beginne beschouwde ik het verschijnen van dat
l geschrift alleen als een vermakelijk incident en den inhoud ,
C als eene door tegenstelling niet onaa1·dige afwisseling op den
l zwaren kost, die in een veelzijdig vak als het onze, voort- i
pi durend uit dikke boeken en geleerde, tijdschriften moet wo1·den
ei geput en verteerd, indien men op de hoogte van zijn tijd wil ,
‘ blijven. i ,
d Het grappig _pedante optreden van den heer ENGELBERTS,
de naïve onkunde die hij aan den dag legt, de potsierlijke
gj verwijten, die hij ons naar het hoofd slingert, de onbeholpen
· vorm, waarin hij zijne komische hervormingsplannen giet, de
i_ deftige militaire stadhuiswoorden, waarmede hij zijn betoog r
lardeert; dit alles vormt te zamen een zoo vermakelijke rhap­
sodie, zulk een Z·0.s·1¥«:@c£ mal, dat het gevoegelijk als pendant
` zou kunnen dienen aan een in hetzelfde jaar verschenen bro-
jpà ehure, waarin de Schrijver met een ernst en overtuiging .
`_ welke voo1· die van den heer ENGELBERTS niet onderdoen, een
oplossing van de qnadratuur der cirkels verkondigt. ‘) l
1) Cz'rke·lquadmtzmr door F. G. SMITS, gap. kapz`lez'1z der [1zfanle·rz'e van he! i
NEI. leger. Volgens den Sclirüver voor bevoegde beoorcleclaars gratis te l
2 bekomen bij clc lirma J. lloincsrim en CO., Molenstraat 15, 's­Gravenliage.
` E l
. r . . c .. . . . ..