HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 46

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

, .·,> jp. e .. ..... , ­ .,Y, N lg, N 1.,..,., , _, _
lv`; Y ~~~·•» ~··’ ~ ~ ···~­~···»·­=·~<«»;·«­,i.».,­­~·-,1, ;»~~­«>.r~“,· «~»­ . «­. .- ~~.e«·«~· ·­···­­~«•«..,.=«« .·... ·«­ ­=~..«»«·.¤•.ea••»»­~«­««•.q«;­~¤•..¢>,¤,¤a­».«·.·¤•mCf¤¢{&·s~`¤»~·m:«¥t«<¢q¤zh~¤¤ b¥·i¤m®#¤•vd¤¤h•,»•;.4 !
{at 2
L l
lg li ‘ i
· .
er · · i
i $1 i ' V
·l iin I
E . .. .. .
jj het verwondering mag baren, dat wij voo1· zulk geschrijf niet j
anders dan minachting overhebben. A ,
Hoeren wij nu ten slotte hoe de schrijver zijne brochure l
»; eindigt en op welk een waardige wijze dit einde het we1·k kroont: j
M oen aan het efnzl van mqgn aróeiel. ‘
f · ]|/i `n áescáonzoin en omtrent {lo reor anisatie onzer zeernac/tt
l,_ j 9
jl rnalron geen aanspraal¢ op oorapronl‘olg)`káez`rl. ‘*
Rawls in rlon tacátigyarigen oorlog is {lo ooermacát goolalccn van
jij velo Meine scáqmn loven vele groote. ,
Door een aantal kleine scnqpen zoerzl ale nonooerzoimwlgke olootn
*‘ W . . . *
Ejï bos/aanrlc mt een groot aantal groote zeekasteelen, nernzctvgrl. {
ri _ i . .. .. .. l
Het is bij groote mannen een gewoon verschijnsel, dat zij
{2 hunne werkelijke deugden voorbijzien om te willen pronken *
[ met eigenschappen die zij niet bezitten. Zoo doet hier ook de F
og` ' .. . . "
jj;. heer Enemnnirrs vrijwillig afstand van allen aanspraak op
till, oorspronkelijkheid, de eenige deugd, die men zijn werk niet
`!· l •. • • • • I
li kan ontzeggen. Hoe, zijne beschouwingen zouden niet origineel F
zijn? Ja, wat het eerste gedeelte van zijne brochure, ele l·ri/lol,
lál 1 . . .
aangaat moet ik bekennen dat daarin niet veel goeds voor- ‘
W ii komt wat niet reeds vroeger en beter door anderen en meer ‘
e
WV bevoevden is <>·eze<»·d· maar het tweede gedeelte de s/zalio?
J ¤ b b v b S .
lieve hemel! die bulkt immers van oorspronkelijkheidl
`t Is waar, de geschiedenis leert ons , dat de nonoverwinne E
Wi. ,, . . .. ‘
jgfï lijke vlooto door kleine schepen is verslagen, maar zij leert j
..>€~ , i
fil ons niet dat deze schepen met slechts 2 à. 3 kanonnen waren {
lt . . 2
bewa end noch dat het kaliber van deze kanonnen zoo klem «
jv P ’ l
· E .. • • ·. .. _
.,,,·jï t mogelyk was, opdat ánnne nztzoerlvng zoo groot mogelgk zon zyn
V blz. 91 noch bovenal dat de admiraals van de vloten zich S;
lj . Q
Fill buiten het gewoel van den strijd hielden! Neen, neen, de C
lliil llCC1' ENGnLBr:1rrs kan verust zi`n: niemand zal den moed of
çjtj za ;
, 9 • • . •.
den lust hebben, hem de prioriteit van zijnedenkbeelden te ,
betwisten. i
`tï Wat overigens het historische argument zelve betreft, dat
W e ¤ j
de schrijver hier aanvoert ter verdediging van zijne reorgan1­ ,
wèl; ‘
tjl •

i
t
l lit' . l
éà.ï15ï§_¥,«;;es;,·~, »­«­ ­­;­­­, ·- ···~--~·-·--~·-~~~--· ---~- ··­-~­­-­ -~-~ --­­- ~­­«­­~~­«~­« ~­~­­-­­­­~x-­-­~»­-­è~ ‘ " '