HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 45

JPEG (Deze pagina), 954.51 KB

TIFF (Deze pagina), 8.34 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

41
en daarvoo1· bij vergissing een ázeizfqeai dag hadden uitgezocht.
Wij hebben hen moeten gerust stellen, zoodra dan de zee
haar dartel spel met hen begon te drijven e11 zij, voor er11st
j aanziende wat slechts scherts was, terstond aan gevaar dachten.
E Wij hebben gezien hoe zij dan, hunne beenen wantrouwende,
j niet meer van hunne plaats waren te bewegen, waar zij zich .
ii hraiupaclitig aan het een of ander l1adde11 vastgeklemd en
j waarvoor zij met een nimmer falend instinct een plekje hadden
uitgezocht, waar zij het meest in den weg stonden en het "
minst droog bleven. '
j Wij hebben hen bij elk stuifzeetje zien verschrikken, bij
elken Maier zien verbleeken, voor zoover dit mogelijk was;
wij hebben hen met een hongerig verlangen in den blik zien
staren naar de kust, .s·0 mz/V mzzl i/oeá sofemf Wij hebben hen " i
` moeten terecht wijzen, wannee1· zij op het punt stonden hunne
hoolsche kleedij te bede1·ven door te [oever! op aan Poseidon ,_
l hunne huldebewijzen te plengen. 1) '
_ ­ De lezer stelle zich nu eens voor hoe wij te moede moeten
§ zijn, wanneer zoo iemand van het geschetste type ons onthaalt ­
op een lange verhandeling, waarin hij betoogen wil dat onze
_ schepen en onze kanonnen niet deugen en waarin hij ons te
laste legt, dat wij te onbekwaam zijn om ze te behandelen en
machteloos staan tegenover het ingewikkelde van hun samen-
stel (blz. 99).
De lezer denke zich daar eens in en vrage zich dan af, of
1) Men vatte dit argument ad liominem niet anders op, dan als eenrepré­
saille voor het genoemde ongepaste stukje van den schrijver in ,,het Vader-
land". Men leide er niet uit af dat wij aan ieder, die geen zeebeenen heeft,
het recht ontzeggen om over de taak der zeemacht mede te spreken. De
ontvangst, die de in 1886 uitgekomen brochure getiteld: ,,De werkkring der
Nederlrmdsc/ze Zeemachi" door S. J. H. Gmsnnnri HODENPIJL, llllilëiiühï-k0l0ll€l

:· der genie in marinekringen genoot, is een bewijs van het tegendeel. Maar
dit geschrift getuigde van studie en beoogde klaarblijkelijk het heil van ons
vaderland. Terwijl daarentegen de onderhavige brochure voor het vaderland
weg is geschreven door iemand, die zich een reputatie tracht te verwerven,
door zich 0.p te hijschen aan al wat boven hem uitsteekt.
i