HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

·····~­·e r ··· ·~· is .·»..-w ·‘·A= sM--....“........,..~..m4^..,r,..,a.....;..c.a“.·.uQ«« .K<.<.` -..:.«».a;..;ï;‘..;.r:;::;:;:e:,;rr:.·<~··=r..r.,N· ~·ï,~.,
F
·` ‘
L v
ïä.
ii . .
§‘ {$8

{ *3; kanonnen, eenige middelbare en vele lichte; de vitale
" : . _ _
j deelen van het schip en het zware geschut beschermd
i door de hoofd antserin<>· bestaande uit ve1·tikaal en
a T ¤=
` I, horizontaal Jantser het middelbare geschut gedekt door
. 7 ·.. D
i v . .
i het lichtere secunda11·e pantser.
l E • • • _, .
j g 2°. Op eenige afstand daarvan een linie van 4 a 0 kleine
I g _
V onge Jantserde schee ies elk bewa end met 2 à 3 lichte ‘
1 «’ D ,
F stukken, waaruit op den sub 1 genoemden vijand een «
;ï_ levendig vuur wordt onderhouden, dat echter niet in.
« ¤‘ . .
jj staat 1S d1ens pantser te doorboren.
3°. Op grooteren afstand nog 4i à 5 dergelijke scheepjes,
i of waa1·van één in staat is met het vuur uit zi`ne lan¤·e ‘
is ·· J O ·
1 ‘ . · ••
» in middelbare kanonnen het secundaire antser des vr ands
i ï‘
Z5 ’ « te doorboren en dezen alzoo eem e hoewel geen belan<>·­· ‘
~ äi,. ¤ => ,
rijke schade te berokkenen, terwijl de overige hunne
granaten onder steile hoeken het luchtruim inzenden, j'
g .. ,,­
zonder veel kans, dat één daarvan op ’s vijands dek
gj terecht komt en in dat geval wellicht eenige personeele _
Q , . . . lï
ig ot materieele schade 3,3iIl1'1Glll'« zonder nog in staat te-
zijn, tot de vitale deelen van het schip door te dringen..
Fi ii De uitsla van zulk een gevecht kan niet twi`felachti<>· zi`n..
il r ¤ C
Indien de vijand zich bepaalt tot het gebruik van het goed
Et beschermde zware en middelbare geschut, dan zal het hem
zeker gelukken, zonder noemenswaardig verlies, de scheepjes.
fi der artillerie­divisie één voor één in den grond te boren.
Alleen de commandant van de flotille zou misschien door-
stipt zijne consigne in acht te nemen en zich zorgvuldig-
l I . .. .. .
jjg g ózmfem áeá gezwel mm (Zen stryrl te houden zijn hachje kunnen.
i i . . .. .. . ..
lj; redden, 1nd1en hij slechts tijdig zijn commando·vlag neer- Q
lt "‘ haalde in laats van zi`ne kanonnen tot zel berzleeli ia aan i
ij! P
lil ; te wenden. ·
lb . . . ..
j s· Maar bovendien zou de aanwez1ghe1d van een paar vijan--
, delijke torpedo-booten de onderstelde slagorde van de artillerie-
divisie onmogelijk maken. Want daar de schepen met het
dx i E
ll
val i
· z.
l ' ­ i
_ lj je
gl 3 i§ '
ig; al
i ,( I ij
ll c
i
il
, , __ _ _Y___1 _ _ ,, _ _... . .t , avr .. .-_...-.,,--..-......,...,.,,...< -,,,_ _... ,.1 L.-t.__. _:__L_r,., .--,--- .-,,,7