HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 924.74 KB

TIFF (Deze pagina), 8.37 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

_ 37
Wat het woordje evmzeer hie1· beteekent is 1nij niet duidelijk.
Men zou er uit afleiden, dat de artillerie-divisie nog andere
schepen telt dan de hie1· genoemde, maar door eenvoudige
additie van de getallen blijkt, dat dit niet het geval is. Ook i
, begrijp ik niet wat nu eigenlijk door de schepen met het ·
middelbare geschut moet worden beveiligd. Wat de functie
d van de vaartuigen bewapend met licht geschut betreft, blijkt
E uit een zinsnede op de vorige bladzijde, dat zij, behalve tot
·de deelneming aan het vuurgevecht, bestemd zijn om de
j andere schepen te beveiligen tegen torpedo­aanvallen.
_ j Ook omtrent den werkkring der torpedo­vaartuigen laat de
j Schrijver zich vrü verward uit, en uit zijn woorden is eigenlijk
l niet op te maken of de bestaande torpedobooten door hem
l worden afgekeurd en zich alzoo ook aan zijne reorganisatie-
jr plannen zullen moeten onderwerpen, dan wel of zij met de
j bakkerijen en werven, de dokken en ziekenoppassers eenvoudig
thuis behooren in de rubriek van nuttige zaken. die bij een
zeemacht te vinden zijn.
Om na te gaan op welke wijze nu zulk een artillerie­divisie
tegen een modern pantserschip zou moeten optreden, iets,
waartoe de Schrijver zich onbevoegd verklaart, dient men in
het oog .te houden, dat het doel, door den heer ENGELBEB/l‘S
met zijne reorganisatie nagestreefd, bestaat in de geläktäzliqe
aanwending van alle kanonnen, die volgens hem slechts mo-
gelijk is, indien de verschillende soorten van geschut zich
·op verschillende afstanden tot den vijand bevinden.
Neemt men welwillend aan, dat de vaart van de schepen der
i divisie zóó groot is, dat de keuze van den gevechts­afstand geheel
in hunne macht ligt, dan zullen dus de met lichte kanonnen
A bewapende schepen zich op korter afstand tot den vijand
{Q moeten plaatsen, dan de zwaarder bewapende. Om zich een
denkbeeld van zulk een zeeslag te maken, moet 1nen zich
j ialzoo de volgende mise en scène voorstellen.
10. Een modern pantsersehip, bewapend met een paar zware
. 3-
ls
Q