HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 946.85 KB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

gft?. fil OVTZQQ. iiIi.;QQ.iïOQi .;.1.
‘ ee
i . omtrent de meest gewichtige kenmerken gemeen heeft,vrijwel
‘ passen op onze ilottilje­vaartuigen, schcepjes die bestemd zijn
om den politiedienst in den Indischen Archipel uit te oefe11en
M cn uitsluitend tegen een inlandschen vijand te ageeren,omdat
zij te weinig gevechtswaarde bezitten om zich met een Euro- j
peesehen tegenstander te kunnen meten.
jl Ook de prüs , dien de schrijver voor zijne schepen wil besteden, l
wijst op een dergelijk charter. Op bl. 102 toch leest 1nen: {
_ Voor den prgs van één rr Korlenaerv zyn welliekl een aekllal j
kleine sckepen aan le sekafen, dus bäna een gekeele arlillerie­ ä
if; divisie. _ l
j Voor den aanbouw en de uitrusting van de Kortenaer nu is i
ruim drie millioen besteed, terwijl een liotille vaartuig type
Mataram ongeveer 4% ton kost. Ik
Men heeft zich dus zulk een arlillerie~rlivisie voor te stellen
j als bestaande uit 8 à 11 seheepjes van i 800 ton waterver­
plaatsing, alle ongepantscrd, waa1·van 2 à. 3 bewapend met
mortieren van middelbaar kaliber, 1 met lange kanonnen van
hetzelfde kaliber en 5 à. 7 met lichte kanonnen, van welke
laatste zich één (het commando~schip) bnilen kel eigenlijke
geivoel van den slrgfd kondl (bl. 98).
Omtrent den werkkring van deze strijdmacht zegt de heer
ENGELBERTS het volgende:
ï Mel kel oog op de sckepen lol beveiliging, die evenzeer in de
arlillerie­divisie moelen voorkomen, is in de lacliscke eenbeid een
drielal of vierlal sckepen qagenomen, bewapend mel geseknl van
middelbaar kaliber, waarvan een sckyo bewapend mel kanonnen en p
de overàre sckepen mel konwilsers.
Een vier à zeslal sekqoen, bewapend mel liekle kanonnen is A
noodig geackl om de sebepen mel middelbare vnnrmonden bewapend,
jj bekoorlgfk le knnnen beveiligen. Qu
En verder:
Hel eommandosckzga dienl den eomznandanl van de arlillerie- s
divisie om ·van daarnil kel geveekl der divisie le leiden.
té .
2
¥
‘ .
il 1 .
~e " ' ` ‘''' ’