HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 956.80 KB

TIFF (Deze pagina), 8.34 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

al
Ze
I ea
zalvers, ziet in zoo iemand een verkondiger van de hoogste
wijsheid !
Wal ale panlsering van {le zvilale zleelen van {le sekepen , nan
_ (le ounrmonzlen en van {le bemanning belrefl , {le besle panlseringen
zgn: een kraeklig, snel en juisl vuur, en een laolisek jnisle
groepeering zler geveeklskraekl. Uilwerking gaal bonen {lek/ving.
Zonzler verliezen aan personeel en malerieel worden in [len krgg
_ geen resnllalen verkregen.
L Deze tirade ontdaan van allen bombastischen opsmuk (wij
staan nog altijd voor het spreokgestoelte van meester Kooanoms)
j luidt in gewoon Hollandsch: aDe scheepjes zijn geheel on-
beschermd/r. Wel is waar laat de heer ENGELBERTS hierop de
curieuse zinsnede volgen:
Is een sekgrr geeonslrueerzl zonzler panlsering nan oilale rleelen,
j gesebul of bemanning en blgkl bel mogelqjk eenige panlsering aan
H le brengen zonrler aan ele nilwerking nan kel vuur afbreuk le zloen,
{ ale zeewaarrligkeiel en {le snelkeizl van kel sekip gevoelig le sekarlen,
ll {/an zal kel aanbrengen van panlser nullig zgn.
l Maar omdat ik geene bewijzen meer wil verzamelen voor
zijne onkunde, zal ik mij onthouden tegelijk met het ongerijmde
l van dezen gedachtengang, het gebrek aan eenige scheepsbouw-
kundige `kennis bij den schrijver aan te toonen.
Eenige regels verder lezen wij:
A priori mag worzlen aangenomen zlal kel leeknisek geen bezwaar 0
zal kebben een sebip le bouwen, bewapend mel een rlrie of oierlal
. vuurmonelen van mi«lzlelbaar of liokl kaliber, en bemanzl mel een
ogjfliglal koppen , rlal rle nooalige koeneelkeirl brandstof en munilie
aan boorel keefl, een bekoorlgke oaarl loopl, en volkomen zee-
waardig is.
Hieruit blijkt dat de seheepjes, die de heer Enenxusnivrs op
het oog heeft, eigenlijk reeds in vrij grooten getale bij onze
ii zeemaeht aanwezig zijn. Indien hij bij toeval voor het aantal
j koppen 100 in plaats van 50 had geraden, zou zijn signalement,
dat met andelïè documenten van dien naam de vage aanwijzing
rl ,
E