HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 38

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.34 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

«·/F`.)! nr MYYWT" ”·"""" ’ Y r ­·-’ - ·­­- ·; -·,»- {-ar---a . , _ _Y__;_:__ç_’~_`;‘7____W‘_ü*vg~`g M
j* " ``, ` ‘ A ’ ..i;‘;ï;;;;;;;1i #·r++·····e·*3’~···~r···‘«·~¥··?·~··~····ï·~<·~~ïï"ï·~#·«­·?-T p
ig lj
tv
X
i, 34 j
plichten wilde opsommen en begon met te zeggen, dat er in
j de eerste plaats altijd een oiiicier op de wacht was om het
schip te besturen, keek zij al iet of wat verwonderd, maar
toen ik er bijvoegde dat dit ’s nachts ook doorging, was zij i
U één en al verbazing en riepé nGut, ik dacht datjelui ’s avonds
fl het anker uitwierpen en naar kooi gingen; zoo noemen jelui Q
dat immersPn
{ Deze dame nu had blijkbaar al even weinig nagedacht over
gy, j den werkkring van den zeeoiïicier als de heer Enennnnwrs, maar
tot haar verontschuldiging moet worden aangevoerd dat het
Q goede mensch er ook niet aan dacht, bij onze zeemacht iets i
te reorganiseeren.
De voorraden brandstof en munitie aan boord der senepen moeten
ook óeruste-n op strategisene en op tactische grondslagen.
Overigens acnt ik niet bevoegd hieromtrent in öeseaouzvingen i
i i te treden; evenmin omtrent de sneláeid, waarmede de senepen ziet {
moeten kunnen voortbewegen.
Men ziet hoe moeilijk het mij is, de preuves te ontzeilen `
j van de stelling, die ik reeds als bewezen heb aan-genomen.
Nu ik die bewijzen niet langer wil zoeken, worden ze 1nij _
door den schrijver allerhoifelijkst aangeboden. belijdt hier
zelf zijne onkunde omtrent drie gewichtige factoren, waarmede
Z bij het ontwerpen van schepen rekening moet worden gehouden.
' Nu zou een ander in het bewustzijn va11 zijn onkunde aan-
jtj gaande de zaken, waarover hij zijn oordeel wil verkondigen, A
allicht aanleiding vinden om zich eenige kennis daaromtrent
eigen te maken en zich door studie een bevoegdheid tot oor-
deelen te verwerven, die hem ontbrak.
Niet alzoo de heer ENGELBERTS. De overtuiging van zijn j`
onbevoegdheid is voor hem geen hinderpaal, om in den blinde
aan het reorganiseeren te tijgen. I;
iii En vliet Vaderlandn, dat zich door den klank van groote
woorden als strategisene en taetise/ie grondslagen laat bedotten
als een jichtige landman door het geschetter eens kwak-
in r rl
E ii
it
tl a