HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 36

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

V I _ _,A ;Q_QiQlQ__i_ïTi miII.;ï§;Iïf[Q.Q..Q;iQ.;IL$..... .~l`LïïYYïï`ïïlàïiLï`~”ï~·l»" i
¥
l
zeker, dat de helling van het kanon op het horizontale vlak
bij het afgaan van het schot de gewilde was. Immers, daar l
er eenige tijd verloopt tusschen het oogenblik, waarop de
li commandeur het kanon wil afschieten en dat, waarop het schot
werkelijk afgaat, is deze door de beweging va11 het kanon ge· I
gj noodzaakt aan die wil uiting te geven een oogenblik vóórdat
E zijn stuk op het doel is gericht. En een kleine fout in de I f
j richting hierdoor ontstaande, heeft bij het gestrekte horizon-
tale vuu1· (de heer ENGELBERTS heeft het al hierboven, waar
het niet ter zake diende, gezegd) reeds een aanmerkelijke ver-
plaatsing van den aanslag van het projectiel tengevolge. _ W
Hoewel dus onde1· gunstige omstandigheden bij licht snel- _
vuurgeschut, doo1· geoefende kanonniers bediend, wel eenig ï
nut kan worden getrokken uit de waarneming de1· aanslagen, {
moet toch in het algemeen m. i. aan een directe afstands-
meting den voorkeur worden gegeven en kan aan een inscáietm aj
ter zee met het middelbaar geschut niet worden gedacht.
Geenszins uit gebrek aan stof, maar gedachtig aan de spreuk: {
li ««Wie te veel bewijst, bewijst niets", besluit ik hiermede de l
reeks van mijn argumenten. Ik geloof nu genoeg bewijzen te =
hebben 'verzameld om te mogen concludee1·en dat in het ge-
jg schrift van den heer ENGELBERTS de onkunde haar hoogtij Q
viert. Ik ben echter met dit Q. E. D nog niet geheel tevreden,
maar voel mij gedrongen ook het 1·esultaat van die bruiloft
eens te beschouwen. Het zou immers kunnen zijn,;dat evenals j
somtijds op een vuilnisbelt een bloem ontspruit, ook uit deze j
onkunde een schoon idée ware geboren. Daarom zal ik nu de 4
vrucht zelve van des schrijvers brein behandelen, het ongeboren
wicht, waaraan hij in zijn gretig verlangen naar het vaderschap
met een ietwat 1'l(llCl1l6 voorbarigheid reeds den pompeuscn
jäi naam van artillezäe-divisie heeft gegeven. ‘
Ik zal daartoe eerst de verschillende data vergaren, die de
schrijver mij in het vervolg van zijne brochure omtrent deze ‘
fameuse strijdmacht verschaft om vervolgens na te gaan, wat
`llï
iw
te 2
i
jèl
uh
J
lr