HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 959.96 KB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

A 3l
kanon ha.d op het oogenblik dat het werd afgevuurd. Hoe
steiler deze helling, hoe grooter die afstand; althans voo1· hel-
lingen, die bij kanonnen gebruikelijk zijn. Wil men nu het
projectiel een zeker punt van het aardoppervlak doen treffen,
i dan kan men door afstandmeting eerst de distantie van dat
punt tot het kanon bepalen en daarna. met behulp van de
schootstafel, die door middel van proefschoten en berekening ·_
is samengesteld , den stand van het kanon , die bij dezen afstand
W behoort. Men kan echter ook op een empirische wijze te werk
gaan en de methode van het irzscáiezfcvr toepassen. Men geeft l
r daartoe het kanon het eerste schot. een zóódanigen stand,
E i dat men zeker is, dat het projectie] vóór het te treffen punt
neerkomt en vermeerdert nu bij elk volgend schot de helling
jh een weinig, daarbij de aanslagen van de projeetielen op het
terrein waarnemende, totdat een aanslag achter het doel wordt
geobserveerd. Met een iets kleinere helling van het kanon X Z
i wordt nu een zeker aantal schoten gedaan en naar het resul-
taat hiermede verkregen, op den stand van het kanon nog-
maals de noodig gebleken correctie toegepast. j
Om deze methode te kunnen bezigen, moeten uit den aard
f der zaak de omstandigheden aan de volgende voorwaarden i
. voldoen :`
t l°. De afstand tusschen het kanon en het doel moet tijdens
het inschieten onveranderd blijven.
2°. De helling van het kanon ten opzichte van het horizon- J
* tale vlak moet bij elk schot op het oogenblik van vuur- i
geven nauwkeurig bekend zijn. ‘
Aan deze voorwaarden nu zal bij een zeegevecht wel nimme1·
voldaan worden. De afstand tusschen kanon en doel toch
wijzigt zich per secunde met een bedrag gelijk aan de rela- l
tieve snelheid van het vurende schip ten opzichte van het i
j beschotene, een waarde dus die in het ongunstigste geval aan
de som der snelheden va.n beide schepen gelijk is. Bovendien
is men door het slingeren of sta.mpen van het schip nooit
j ä
< .
Y
i
F
I ‘ T
i l