HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 34

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

if d d je 4 . . . §` id,Q . Q A..» Q àill"...«.....,.r...i"`ïFdvid`mW裏L.ï§.ll~,.., »
T
' t
äïä
fil'; _
`j,2i 30 j
· . r
achter het gewaad eens hoogepriesters niet laat wegstoppen.
1 VVant het aangehaalde hatelijkheidje_ eindigt weder met een .
schitterend bewijs van gebrek aan kennis. Hij heeft namelijk
niet begrepen dat juist het gebrek aan een goede methode
voor de bepaling van den afstand ter zee de aandacht van ' ë
geschutfabrikanten en uitvinders heeft gescherpt en geconcen-
treerd op het vraagstuk, om niettegenstaande dit gebrek toch uit
een bruikbaar soort van scheepsgeschut te construeeren. Dat i
wij juist, naast de vorderingen in de techniek der pantser- W
.5 constructie, hieraan te danken hebben het ontstaan van de
lange kanonnen en de uitvinding van het langzaam verbran- r
dend kruit, waardoor het mogelijk werd, aan de projectielen E
een zoo groote initiaal-snelheid mede te deelen, dat de ge- li
strektheid van hunne banen eenige1·mate te gemoet kwam aan _i
het nadeel verbonden aan een minde1· juiste bepaling van den
- afstand tot het doel.
. Hij heeft iets scherps willen zeggen en het is hem niet i
gelukt, iets anders dan een domheid voor den dag te brengen.
Evenals de apen in het spreekwoord =heeft hi_j ons door zoo
hoog te willen klimmen iets heel ontoonbaars laten zien.
Ek moet oooemtieu niet uit bet oog zoorr/en oer/o1·e¢z, r/at met
aten mirtcletóarem zrumwzourt zeer met kan zoowtevz irigescàotew en j
daarrloor de ofätowrl wm aten murmomt tot det doet 0ll7])7·)'tSCá kan l
ïoorrten oepaatrt of fouten in rien geozetew a/Is/rmirl twmzeu zoon/en
geätim iweewt.
Om de onwetendheid, waarvan deze regelenhet gevolg zijn, '
tot haar volle recht te doen komen, is het noodig dat ik mijne
lezers vooraf een denkbeeld tracht te geven van de beteekenis
van het woord z`¢zscá2`e/en.
Men zal ook zonder eenige notie van de artillerie te hebben, W
. kunnen beg1·ijpen, dat de afstand, waarop een zeker p1·ojec-
tiel, dat doo1· een zekere buskruitlading uit een zeker kanon _
wordt voortgeschoten, na zijn baan te hebben afgelegd, het ·
aardoppervlak treft, afhankelijk is van de helling, die het j
lr j
jr; t
jh; .
jl? .
le i