HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 960.28 KB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

29
de te öeseáiezierz {Zoelen, zeolawg dan be.ezz2aa¢·%gjk am; deze gzmesáfe
veel mmrlaeát worden _qe.s·cá0Mew.
Dit is een klein geniepig insinuatietje van den heer ENoEr,B1m·rs.
E Let wel hoe het woord Nerlerimzz/seáe hie1· dienen moet om den I
indruk te geven alsof wij op dit punt bij onze buitenlandsche
çollega`s zouden achterstaan. De lezer zal mij wel willen ge-
` looven als ik hem verzeker dat dit niet het geval is en dat
het gebrek aan juistheid waaraan de afstandsmeting ter zee
lijdt een zeer ve1·klaa1·bare en bij den huidigen stand der
wetenschap onvermijdelijke oorzaak heeft. De meest bruikbare
, methoden toch, voor de bepaling van den afstand tot het doel
gebezigd, berusten op de oplossing van het vraagstuk, om
C van een driehoek, indien de hoeken aan de basis en de lengte
van deze bekend zijn, de plaats van den top te bepalen; en
ieder zal nu inzien dat, waa.r de basis betrekkelijk klein is,
5; (wat hie1· altijd het geval is, daar zij aan boord van een schip ` '
i moet worden afgezet) die bepaling uit den aard der zaak volgens
j deze methode niet zeer nauwkeurig kan zijn. - _
Men zal zich nu wellicht, dit begrijpende, afvragen: Wie
is dan toch deze ENGELBERTS die zich ve1·oorlooft, aldus zonder
aanleiding r/ze haut r/e sa gmmr/em· den staf te breken over een
geheele zeemacht?
E Maar de lezer, die wellicht geneigd zou zijn om den moed te
i bewonderen die, naar het hem voorkomt, voo1· zulk een op-
· treden noodig is, bedenke dat juist de volkomen onbevoegd-
'· heid van den Schrijver tot zulk een oordeel de beste waarborg
was voor de straffeloosheid, waarin hij zich tot kort te voren
l mocht verheugen. Waarlijk, indien hij niet door het Vaderland
~ tot autoriteit ware uitgeroepen, niemand onzer zou hem de
ee1· van een antwoord hebben waardig gekeurd.
j Overigens is de heer ENGELBERTS er zelfs door het beklimmen
van het hooge voetstuk, vanwaar hij zijn anathema op de
Ma1·ine nederslingert, niet in geslaagd, zijn eigen onkunde te
ontstijgen. Zijn onwetendheid is zoo groot, dat zich zelfs
I
jv