HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

s · _ .. · . . al .. if qA` . [ .. ;.A i
Tri
i l
Rij

mj
28

nzizlclellaren. Een slingering van nel se/up lgklens nel afgaan van
l nel sclol, een fbal gemaakl nel ricálen van {len vnnrnzenrl in
li; verliealen zin nel geven van de zveráejing aan alen z·anrnwnz/,
zal dus op de lrefkans van nel scávl nazleelvger wer/cen, ingeval
ij nel uil een langen zwaren, {lan ingeval nel nil een kerlen middel- l
baren nanwnonrl wordt afgegeven.
.De Schrijver neemt dus zoowel bij het horizontale als bij ‘
l' het worpvuur de horizo11tale verplaatsing van het trefpunt als
maatstaf voor den invloed van een fout in het richten. Nu
. is het echter duidelijk dat bij het horizontale vuur deze invloed
=l behoort gemeten te worden met de loodrechte verplaatsing van ‘
dat punt. Het doel voor dit vuur toch staat vertikaal en `
zoolang dit nog getroffen wordt, is het volkomen onverschillig, e
waar het projectiel het oppervlak van de zee zou ontmoeten I
indien het ongestoord zijn baan kon vervolgen. Neemt men
lb nu weder de sehootstafel voor het snelvuu1·kan0n van 7 5 cM. j
en de worpstafel voor de11 mortier van hetzelfde kaliber ter li
jij hand, dan ziet men daaruit dat bv. op een afstand van 1500
M. bij het snelvuurkanon een fout in vertikalen zin bij het l
jl richten gemaakt van l0' een verplaatsing van het trefpunt i11
denzelfden zin van étà- M. ten gevolge heeft, terwijl dezelfde
fout aan de granaatkartets uit de mortier een horizontale af-
wijking geeft van 5 M. Het voordeel blijkt dus wel beschouwd L
gi een nadeel te zijn.
De hee1· Exennisnivrs heeft hier een groven flater gemaakt _
op zuiver artilleristisch gebied en zoo men nu bedenkt, dat ,_
volgens het marineblad deze heer zelf artillerist va11 beroep ,
ll is, dan zal men begrijpen waarom ik het motto, dat ik voo1·
dit boekje koos, op hem toepasselijk achtte. Vlfaarlijk, geen _
hinderlijke bekwaamheid in zijn eigen vak zal hem in den weg A
jj I staan , waar hij zijne aanspraken op zulk een soort van specialiteit- g
wil doen gelden. l
[loe nel ecáler zoclang ale Neder/anelscae Zeemacalnielgeezl
weet, nee den afslanrl moet bepalen van naar vnarnzonclen Zal
tl ·
·
i
l
·
lx
Q V,