HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 962.59 KB

TIFF (Deze pagina), 8.28 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

_;"°‘ .. _iY%-NWT ii Y V Y Y Y Y Y H Y ( ' " ' ` ' ’ ’·"‘·*"’= · er- twv · - ·---<e-»«·‘·­-M-r7»a«» we .`.,,,,..,.w Mr,
{,4 je “ ‘ ­ ·· ‘ ·· ­~« .­ i .­». . _ _;__P_,_N§,~«~
lt ë
t k ä l
{tgv l
, 26 1
l _ ,
ë áoovooláofrl §zo2‘, die op om {Zool wordt goámcáá, waar vooraloozt
dan rijd, zoaariw zul/os yoscáierlá.
Uit deze beide citaten blijkt:
l". Dat de heer ENGELBEn·rs bij de beschouwing van de uit- i
hiv werking van het gesehutsvuur ter zee niet in aanmerking Q
i neemt, of de projeetielen al of niet het pantser doorboren,
· maar deze uitwerking, waar het in zijn kraam te pas komt, Q
lj; alleen laat afhangen van het aantal treffers, van de boo-
` ï ‘ vocüoizl üzer die in zekere tijdseenheid op het [Zool l·cmzoo¢·iZon
p A _qobmcM, zooals hij dat sierlijk uitdrukt. i
g ° 2°. Dat hij in de dwaling verkeert, dat het artillerie-materieel,
ii bij onze zeemacht i11 gebruik, nog van gzer wordt ver-
vaardigd. Iets verder spreekt hij van áouzoizfsers, een reeds i
li lang verouderd soort van glad soheepsgeschut, en bedoelt j
daarmede blijkbaar getrokken achterlaad­mortieren. Over `
’ { het algemeen is hij in zijn zee-artilleristische kennis nog ;
, 1 eenige decaden ten achter. °
fi j N u mog wel is woor de laoxstgouoomzle vuarmoml (de lange,
ii zware) in vrodosáäzl ozamo/co2n·{om· scáioáem (Zon de oerszyonoozvzrlo l
_ (de korte, middelbare) maar in oorlogszfyel zal dat vorscáil nie!
zoo groot
je ; Hier heeft de hee1· ENGELBERTS een verrassend natuurver­
sehijnsel ontdekt. Vanwaar mag het komen, dat lange en
_i zware kanonnen zooveel meer door politieke troebelen geafi'ecteerd {
jr worden dan korte en lichte? Zou het wezen, omdat gene ‘
jjl p zooveel meer ziel hebben dan deze? ,,=
ij , Na het opsommen van nog eenige voo1·deelen, die deels te
danken zijn aan wanbegrip en gebrek aan kennis van den {
schrijver, deels ook aan het feit dat aan boord over het algemeen
liehte zaken te verkiezen zijn boven zware, stuit de hee1·
ENGELBERTS eindelijk op een nadeel: A 1
Een vzarlool oem {Zon kortere zvmmvzoml is, dat de baan mm áeá l
projectie! minder öoszfvükoozrl is dan die van áeá ]97'Of·L’C#2·öZ ui! {Zen
Zrmgorz vuzwwzoml. I/`orscáillozz tusscáon zien zoer/celäkoaz a/stam! wm
l ‘
ii
al .
li ‘ `