HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 945.74 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

25
De Schrijver zal nu aan zfal van _vo«mleelzn opsommen, die
deze vervanging van het zware geschut door het korte middel-
bare zou opleveren: ‘
Dl zlcn royal zal ala ailwcrkiny van con pmjcclicl rlal slzil invall
op ácl {lak van aan scan)., aannwrkc/&l· gran/cr zyn, z/an zlfu van
­ aan ]17·ojccln2l, alal in ágjna áarizonlalu rlcáling lul scáezyosbowvl
_ lm/`l. _ _ .
F De uitwerking van een projectie] hangt bij eenzelfde gewicht
E af van de snelheid Wfl.2`t1'II1C(1C en den hoek waaronder het doel ­
daardoor getroffen wordt. Wanneer men nu de sehootstafel
van het snelvuurkanon van 7.5 cM._ eens vergelijkt met de
worpstafel van den getrokken achterlaad-mortier van hetzelfde
li kaliber, die bij de Marine als landingsgeschut wordtverstrekt,
j dan blijkt het, dat de trefsnelheid van een geworpen granaat-
_ kartets op 1550 M., de grootste afstand waarvoor de worptafel
in is berekend, 137 M. bedraagt, terwijl die snelheid op den- ‘*
ib zelfden afstand voor een projectie] uit het snelvuurkanon
435 M. is. Voor een afstand van 1000 .M. zijn die getallen
ï respectievelijk: 121 en 511, voor een van 500 M.: 79 en
591. Als men nu nog weet dat de granaat uit het snelvuur-
kanon een dwars gesteld, vertikaal doe] op 1550 M. onde1·
een hoek· van ruim 88** treft, terwijl de hoek, waaronder een
horizontaal doel op denzelfden afstand doo1· de granaatkartets
wordt getroffen, slechts ruim 36** bedraagt en bedenkt dat de
lenznclc Maca! van een projectie] evenredig is met het vierkant
N van zijn snelheid, dan kan men zelf nagaan hoeveel waarde
aan deze bewering van den SC]]1'ljV€1' moet worden gehecht.
Voorls zal een zewle lolaal gezuicál aan gyzer wel [lan lorlcn
miclrleláaren vnnrmoml een aanzfenlyk groolcr aanlal sclolen lrunncn
worden ycrlaan dan nzcl dan langen zwanen wnmnonel.
1 lets verder lezen we: ‘
2 ]I[e2l {len korlcn nzzklzlellarcn vaarnzonrlkan snellern10r¢lzngc1;nzml
{lan mel rlcn langen zwanen , een flzclor aan groole waarrlc. De,
nilwcr/cing ran nel naar /0ç% is niel alleen a/Zankelgjl nan {le
l
l .
.