HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.33 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

J `.» l .,, _ A _ _ , g
23
De vuurrnonden , waarmede de kedeudaagseke sebepen zijn be-
wapend, zgn alle zoogenaamde lange vuurmonden, dat zgn vuur-
monden, die kunne projeetielen sekieten onder gestrekte banen. De
pro/eetielen treden bet doel onder kleine (inrals-) koeken. .
De schrijver wil hier waarschijnlijk zeggen, dat deze projec-
_i ticlen wanneer zij het doel niet treffen onder kleine invals-
.t hoeken in zee vallen. Treffen zij het doel, dat immers vertikaal
E staat, dan geschiedt dit meestal onder zeer groote invalshoeken.
l De teebniek levert ook k01‘tB vuurmonden , dat zgn nuurmonden,
j die kunne pro/eetielen weryoen onder gekromde banen. ])e_nroy`eotielen
tregen bet doel onder groote (invals-) koeken.
l Deze invalshoeken, waaronder een horizontaal doel getrofien
i wordt, zijn echter altijd veel kleiner dan die, waaronder bij
horizontaal vuur in gunstige gevallen een vertikaal doel wordt
getroffen.
Als zeker mag worden aangenomen, dat bet uit een constructie/` I
i oogpunt niet mogelqgk zal blgken om vitale doelen, vuurmonden en
W bemanning van een sokip, die tkans door pantsering langs boord
en verticale pantsering voldoende besekermd worden geaekt, tegen
de uitwerking van kot lange zware en middelbare sekeepsgesebut,
i bovendien voldoende te besekermen , tegen bet k01‘t6 middelbare
gesebut door dekpantsering en korizontale pantsering.
Wordt de zeenzaekt naast den langen vuurmond van middel-
i baar kaliber de korte vuurmond van middelbaar kaliber ingevoerd,
dan kan de lange vuurmond van zwaar kaliber vervallen.
W, Immers wordt a_/iloende besekerming gezoekt tegen bet vertikale
` vuur uit korte middelbare vuurmonden door bet aanbrengen van
korizontale pantseringen , dan zal zulks moeten gesebieden ten koste
i van de besebernzing, die tegen ket korizontale vuur uit lange vuur-
l monden is gevonden. En zulks in zoodanzge mate, dat de weerstand,
dien ket korizontale vuur dan moet overwinnen, zoo gering is,
l dat daartoe de lange vuurmond van middelbaar kaliber voldoende
i zal zgn.
Uit het geciteerde blijkt: óf dat de schrijver niet weet, dat
­
1
?
< T
1
l 2
W ` i
I i