HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 965.15 KB

TIFF (Deze pagina), 8.33 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

· -» ­ " ‘‘‘ te te i ’ =i ‘ . ‘‘‘ i‘ïi‘<i£"§i§`i.i;‘. 1 [ '’` ' ' T*T"`TïïI""§T.`T"Tï”"’i `. ` ‘ . ,,,
gg _
inrichtingen moet treden: een stellende lezers naar Figuu1·17,
groep oorlogschepen, elk schip waarin wij belangrijke be1·eke­
­ bewapend met een drie of vier- ningen deden om een ieder aan
~ tal vuurmonden van één zelfde te toonen, dat hoe men zich
soort, terwijl voor het lanceeren ook daarin wende of keere j
jl van torpedo`s wederom afzon­ steeds wordt bevonden: .
j_ derlijke schepen moeten wo1·­ ru = = 3% = 3.125. _·$
lg,] den bestemd.
i ’t Is toch ook wel hard voor den heer Exennnmrvrsl Geen
enkele natie, die van zijn grondbeginselen iets wil weten! De
~ eenheid van tijd en de eenheid van handeling, door hem aan-
{ gebeden, kunnen hun geen lor schelen. Van Rusland af tot
i Chili toe, gaan ze maar steeds koppig voort, hunne schepen i
l zoo goed mogelijk te bewapenen en te beschermen, in plaats j
li VEUI ZC i3Bg€I1 OHgCP3.HtSCI'dC BD zwak bBW3·PCI1dB IlOl]BdOP[)CI]
li in te wisselen, waarvan zij er toch zooveel meer zouden kunnen i
hebben. Het schreit ten hemel!
Maar heeft de Schrijver zijne plannen al eens aan de Zwit­ W
sersche regeering voorgelegd? Kijk, daar heb je nu een landje,
A waar de heer Enennnnnrs Minister van Marine behoorde te _
jj; zijn. Zoo`n vloot van miniatuu1· slagscheepjes zou bv. het
`E Tázmer of Zrqqer meer op lang niet onaardige wijze stofïeeren.
jj Niet allee11 zou dan de eenheid van plaats de klassieke trits
van eenheden komen volmaken, maar ook zou de ontstentenis j
li van de twee eenige bezwaren tegen het systeem-ENGELBERTS
nl. de zzgïanrl en de zee aan zijne vloot steeds de vrije beschik- T
king laten over al hare gevecáás/tracááerz. l
· Wie kan de zaligheid ten volle beseffen, die de borst van · F
Zijne Excellentie zou doortintelen, wanneer dan in oorlogstijd
al zijne schepen _qeZg)`Mg)`rZig al hunne rzuurmondmz afsehoten en l
de bergen rondom het machtige geluid honderdvoudig weer- L
jl. kaatsten!
il De heer ENGELBERTS zal nu het hedendaagsehe scheepsgesehut
S in mzziere oqqewscáouw nemen, zooals zegt.
­ l
1
i ?
il _
l