HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 963.85 KB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

21
Deze ontboezeining draagt eene frappante gelijkenis met de
klacht van (lGll Schrijver der genoemde brochure »»Girkel-
quadratuuru over de verblinding van alle wiskundigen ter ,
wereld, die volgens hem in een lab_y1·intl1r0ndtasten, waa1·van `
j hij allee11 de sleutel bezit. De overeenkomst is zoo pikant
j dat ik de verzoeking niet kan weerstaan, den uitspraak der
beide profeten naast elkaar te citeeren:
E Evangelie Enennnnivrs. Evangelie SM1·rs.
De memorie van toelichting Het een en ander getuigt
IT huldigt in navolging van het voor het bestaan van een Wis-
` I buitenland het door mij gefor­ kundig labyrinth, waaraan wij·
’ muleerde tactische grondbegin- onze scherpste aandacht zullen
j sel niet. wijden en waa1·in wel gansche
voegt samen op één schip menschengeslachten gedurende
in soort en wezen verschillende tal van eeuwen moeten hebben r
i strijdmiddelen, bestemd om op 1·ondgedoold als: wiskundige
1 verschillende afstanden verschil- genootschappen , onderwijzers
l lende doelen te beschieten. In en onderwijzers gezelschappen,
plaats dat de kracht van elk meesters en leerlingen, totdat
strijdmiddel volledig en op de ten slotte de groote LINDEMANN
meest gunstige wijze is te be- zichzelven, met een ganschkorps
nutten en de krachten van alle Professoren en Doctoren, daarin
strijdmiddelen gelijktijdig zijn opsloot, om gewis en zeke1· nim-
aan te wenden, kan de k1·acl1t mermeer daaruit te geraken
j van elk strijdmiddel slechts on-jware het niet, dat de onder-
volledig en op ongunstige wijze", geteekende den sleutel van dat
worden benut en is een gelijk­jdoolhof in zijn bezit heeft en
` tijdige aanwending van allej ware het niet dat zijn medelijden
strijdmiddelen uitgesloten. iis opgewekt met al de boven-
g In de plaats van een modernibedoelde van den goeden weg
l oorlogschip met zijn groot aantal { afgedwaalden.
· vuurmonden van verschillende; VVij eindigen ons résumémet
soorten en n torpedo-lanceer-j verwijzing onzer geachte belang-
Ii
>
' i
I J
l . ’ A yr