HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

j l
{
19
bv. voor het Fransche Middellandsche zee-eskader de plaats
van zijn station geen beletsel mag zijn, om de Engelsche
kust te bombardeeren.
De Schrijver toont nu aan dat bij de bewapening van onze
schepen zijn taktisch grondbeginsel niet wordt gevolgd. Het A
aantal soorten vangeschut op één schip geplaatst is hem te
ii groot evenals het aantal stukken van elke soort. Bovendien
l ‘ voeren de schepen behalve hunne kanonnen nog inrichtingen
I tot het lanceeren van torpedo°s. Dit keurt hij af en wel op
‘ de volgende gronden:
l Het lanceeren nan torpeelos naar een oqganrlelgk seknr belooft
sleekts resultaten, wanneer ket sake]; ziek qr korten afstand beeinrlt.
ll Zoolang ele strgrl op mi¢la'elbaren a/'stanrl wordt geooerzl, kunnen
{ de inricktingen voor ket lanceeren ran toryre«to’s niet werkzaam `
j zijn eekter blootgestelzl aan bet naar {Zat op ele vuurmonrlen
ij wordt geriekt. Er bestaat (lus kans, zlat onbruikbaar zijn, noorrlat
` kunnen worelen gebruikt. En zoorelt een toryrezlo in een sokga s,
jj getrofen door een rïgfarzrlelqfk prqectiel, elan is bet sekgr in {ten
l regel buiten geneckt gestelrl.
Koers en vaartsnetkeiil van bet seki;2 zullen zelrlen voor bet
sokieten met de rnurmonelen en voor bet lanceeren van ete toryrerloïv
te gelrfkertärl even gunstig zijn. W orzlen booten bestemel om uit-
sluitenrt tory2erlo’s te lanceeren , rtan knnnen r/e sekepen met de
W ouurmonelen en die met ale toryreelo laneeerinriektingen ten opziebte
i van ele vzganelelrjke sekepen een a/stanrl innemen, die rle aanzoen-
Q ding van beiele soorten strgamiztrlelen gelgktg)`rlrg mogelijk maakt. De
_ ü beide soorten strärlmirtr/eten kunnen rlan ona/kankelijk iran elkaar
{ zoorzlen aangezoenal en kinderen elkaar niet in bare geeecktszoerk- _
i zaamkeirl. i
' De heer ENGELBERTS sp1·ak hier van booten, maar in aan-
i inerking genomen dat het hem toch waarschijnlijk bekend is,
‘ dat to1·pedobooten, uitsluitend met torpedo°s bewapend, reeds
bij onze Marine bestaan en in verband met den inhoud van de
il cursief gedrukte alinea aan den voet van de bladzijde, waarin