HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

'/nl jvvhlï, Y Y V i rwvlr V 717 v` N Y M 4 ` ir E ` s r' ‘ __ Y hr gw vg mn 4 Y YHY Y Y V )v` ` iv v Y Vvrïbvvrrhrrrwkrrrvqvvi vi rjrgf vwmäwvyrrr X V'
dezelfde sterkte moeten hebben, en daarom zeer judicieus om
een even a.antal te bekomen, de sterkte van één kwa1·tie1·
; heeft bepaald, dan begrijpt men hoe het mogelijk is dat hij
jj? door een gelukkige worp met 4 steenen tot bijna vijftig is
kunnen komen. Hij heeft echter blijkbaar niet altijd al zijne
steenen gebruikt, want bij de bepaling van de sterkte van
den etat-major werpt hij 3 oogen en dit is natuurlijk met
" vier steenen niet mogelijk. `
j En om nu op het a.antal van drie of vier vunrmonden terug {
j te komen, die immer yelälctärliq im ellre rieálirzg kzmrzerz zoorderz
jj àarzyezoeml, ik wed dat de lezer het nu ook al begrepen heeft: ‘
j hie1· is het lrieoel geweest. Eigenlijk had de Schrijver nu be- I
hoo1·en ove1· te gooien, omdat lrielel geen geldige worp is.
l Door een al te strikte onpartijdigheid, door een al te conscien-
;‘ tieuse opvatting heeft hij hie1· verzuimd , een technische quaestie j
van het hoogste belang tot klaarheid te brengen, die nu wel
ij voor eeuwig onopgelost zal blijven! j
De heer ENGELBERTS vindt het noodig het besproken tak- jj
tische grondheginsel , zooals hij het noemt, nog eens duidelijk te i
jj formuleeren en laat het aldus gecursiveerd volgen:
E Een oorlogseáär voert sleekts drie of vier ruurmorzderz om éáz
{ zelfde soort. i .
xl De vuurmorzderz moeten geläktgjdig in el/ce ricátiizg lrmrzerz zoorderz
i aarzgezoend en zooveel mogeläl: orzafáarzlxelçfk zrarz de liggiriq wm
j det scárjo.
l Wat hij hier met de ligging van het schip bedoelt is eenigszins I
duiste1·. Ik hield het eerst voo1· een larzrlelyle uitdrukking . I.
j voor lcoers maar dit kan het niet beteekenen , omdat kanonnen,
die in ellre richting kunnen vuren, natuurlijk met den koers
van het schip, waarop zij zijn geplaatst, niets hebben uit te ,
staan. Slagzqf kan het ook niet beduiden, daar de Schrijver {
j toch waarschijnli_jk wel weet dat oorlogschepen geen zeilvaartuigen ‘
P mee1· zijn. Er blijft dus niets over, dan aan te nemen, dat
j hij hier geograpli.s·ele ligging op het oog heeft e11 bedoelt dat
ï
e