HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

· e
‘ 17
_ Tecárziseá zal het geen öeezeaaz 0_;2Zeve¢·e¢z een seái;2 ie 0072*
{ V smaeeren, bewapeml met drie ef mer vuurmemlew , zeer/enig dat
E {leze meurmemlen immer gel?]/clädiq in elke ricüiwy Yczwmen ïeorrlen
T amz_qe2eemZ.
Hier doet zich het vreemde verschijnsel voor, dat iemand
i zoo heelemaal geen bezwaar ziet, waar een ander zich voor
een onoplosbaar vraagstuk meent te zien gesteld. Hoe zou de
heer ENGnLBuR'rs zoo°n schip toch willen inrichten? En hoe
komt het dat drie of vier vuurmonden maar zoo mir nieá/s dir
" 4 aicáls door elkaar heen kunnen schieten en de vie1·de of vijfde
i dat spelletje eensklaps bederft? Of zou de Schrijver zijn
kanonnen boven elkaar willen plaatsen, de tweede boven de
eerste, de derde boven de tweede enz. als een soort van
?f07'872{‘]•€, t0rem§je besáekruiá, en vreest hij dat bij het vierde of
vijfde de kanonniers last zouden krijgen van duizeligheid? Of _
alle naast elkaar op één d1·aaischrijf? Maar in elk geval blijven i
er toch nog kleinigheden in den weg als schoorsteenen,
commandotorens, bruggen ete. Bovendien dat getal drie q/` vier
was puzzlend voor me. Welke reden kan de heer ENGELBERTS,
die overal elders zoo stellig zijn meening verkondigt, toch
gehad hebben om zich hier zoo weifelend uit te drukken? Zoo
mijmerde ik voort en bladerde de lD1'OCl1l11'C eens door om te
zien of andere cijfers in het geschrift mij ook op den weg t
konden helpen. En nu bBSI)C11'(lB ik dat ook bij sommige van
deze de Schrijver blijkbaar had gewankeld in zijn keuze. Ha,
i daar kreeg ik een idée! Dat woord wankelen gaf het in.
Ja, ja zoo moet het zijn: de heer Euennnnnrs heeft den zïeer/ing
Yi gewmyaen om zijne getallen te bepalen. Minstens vie1· steenen ·
Y had hij tot zijne beschikking, want zijn hoogste worp is 24 j
behalve bij het vaststellen van de bemanning voor zijne schepen
j die hij op omsáree/cs vyfáig koppen bepaalt. Maar wanneer men A
j bedenkt dat de Sch1·ijver, doorkneed als hij is in de kennis
. van maritieme toestanden, natuurlijk wist dat de equipage
h van een oorlogschip in twee d'!/7CL7'!i;€7‘(?77 is verdeeld, die liefst