HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

jj '`”` rw--- M W Vw. N ,r.,,_.,-,.,. -, ,,_.` ___ EWM/ww
. a
ie j
if de vaart van het schip regelá; het is natuurlijk voldoende dat
Z deze hem doo1· den commandant wordt medegedeeld. . _
¤ Het wordt algemeen de [ami doe/matig yeacöá de Zeiz/{wg van áezf a
ji rum zum áoogsleus zes vmzwmom/en aan áár persooaz op Ze dragen.
Te zoeter moet {ZM emma! womlen 2:ermim7e;·rZ, in eerbowl met de T
gi ` v;e¢y2ZicM2`¢z_qe¢», die de v;uu1·/eider cds scöeepseommmzr/met àee/Z. ]w.
U omzmer/ciwg wememie, dat oimzerzkorá aaelzrzemyeseóut zal moelen ‘
1, zoowleaz z'w_oez:oew·«Z, merg wow/en ezemgewomem , dat een seáfp met
áoogsáems drie of wier euwmomleu moet wowlen oezoapeml.
Ik wil er met den schrijver niet over twisten of wij fer zee I
werkelijk iets te maken hebben met hetgeen fe kmr! als doel- i r
matig wordt beschouwd. Mijn goedige stemming jegens den
J aanhef der geciteerde alinea komt voort uit de omstandigheid
j dat het slot daarvan mij een zoo rijke buit verschaft. Een
stukje bewijsmateriaal van 24 karaat! _ `
i De heer ENGELBERTS op bl. 57 van zijne brochure den ,
glorierijken tijd van de TROMPEN en de nn B«UYTER’S l1erdenkende ,
( zegt daar:
i' Zllaar in ázm tgfal staarde men zieá in Neder/emrl nie! Him! @2
jaarooekjes.
_ Welriu , wat de teedere zorg van den schrijver voo1· zijn oogen-
i licht betreft, zou hij in dat helde11tijdperk geen kwaad figuur
i hebben gemaakt. Immers indien hij zich had verwaardigd, die
gewraakte jaarboekjes eens in te zien, dan zou hij daarin
hebben kunnen lezen, dat het snelvuurgeschut van 15 cM.
lj sedert ongeveer twee ja1·en , dat van 7.5 en 5 cM. sinds omstreeks j
. vijf jaren en dat van 3.7 cM. 1·eeds gedurende een twaalftal
jaren op onze vloot in gebruik is. _
jl Bovendien, nu doo1· de invoe1·ing van het snelvuurgesehut T
de vuu1·snelheid belangrijk vergroot is, zou het toch een hoogst J
zonde1·linge politiek moeten worden genoemd, indien 1nen door j
li vermindering van het aantal stukken dat voordeel weer ge- {
, deeltelijk prijs gaf. Dat ware toch de eourtoisie jegens den j
vijand te ver gedreven! *
j i s
­~ ze-- - e ze ze ‘ tf.