HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.19 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

3
l ï
{ s
. ïä
. ` l
Br plaats rlat rle geveektskrackt nan alle rnnrznonrlengelgktgzlig
· en in elke gewilde riokting ls aan te zoenrlen, kunnen sleekts een
_ beperkt aantal nuurmonrlen gelgktgjrllg aan bet geveckt rleelnemen,
j in een beperkt aantal riektlngen.
In plaats rlat elke nuurmonzl aan boorrl ten allen tgrle eenkraebt
is, om rlen nqganel afbreuk te zloen, isgerlurenrle meerrlere momenten i
E E nan een geveekt een rleel rler ruurmonzlen ballast, en uitslnitenrl
I een sekrjjf voor kel nganrlelgk ruur. i
_ De heer Euenmmrrs is blijkbaar en wellicht onbewust ecu
j aanhanger van de leer der oude Fransche dramaturgen: De
Fl eenheid van tijd weegt ontzaggclijk zwaar bij hem. Nu voel
·” ik daar ook wel iets voor. Jongens, als je eens zoo°n schilderij
li ziet van den driedaagschen zeeslag bv. al die schepen zoo netjes
l op een rijtje en geen kanon of het is versierd met een vlam
en een rookpluim, dan is dat toch een indrukwekkendgezicht,
hoo1·! Nu weet ik heel goed dat dit voor den schrijver nog
Q niet het ware is omdat het nog maar een éénzijdig vuur is, i
maar op een schilderij kan je toch niet meer verlangen,
E me ik.
i De urggze, waarop ket orulersteuningsvlak lrler nunrmonrlen ­- ket
1 scène - ziek eoortbezoeegt tgdens bet nuur, en de wijze, uraarop "
{le eloelen` zie/E voortbewegen, zgn nan inzrloeel op {len afk/anzl,
` waarop en rle riekting waarin gevnurrl zal zoorelen, en op ale grootte {
jä rler naarteorreetie, Ten einrle zoo juist en zoo snel mogelgk te i
i kunnen vuren, is ket (lus zoensckelgk, rlat [le leirler nan ket zuur
I tevens beveelt vaartsnelkeiel en koers nan ket sebqr en rlat rle vuur-
monrlen op een seknr geplaatst, steezls gezamenlgk eenzelfrle rloel · i
ij besekieten.
l· Ziehier een fraai staaltje van logisch redeneeren: omdat bij
u. het richten, rekening moet worden gehouden met den koers en i
nti de vaart der strijdende partijen, moet men, door meerde1·e
i vijanden aangevallen, op slechts één van deze zijn geheele
i vuur concentreeren! Overigens merk ik nog op, dat het voo1·de
j juistheid van het vuur volstrekt niet noodig is, dat de vuurlcider
‘ E
i té