HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.19 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

M ` j
4 [leen zieb beide ef deel zieb een ean beide emslawdigbeden niel
E neer en zgn de lieble eanrmenden mel ennrmenden een zzeaar en
middelbaar baliber ej; eáz sebgi samengeveegd, dan zgn de lieble .
j enarmenden zeerbelees. j
E ;_‘‘ Het lichte geschut dus, dienende zoowel om torpedo aan- ll,
vallen af te weren ons om schepen op korten afstand te be- . _ iv
jr schieten , blijft werkeloos wanneer alléén een schip te besehieten I
lr valt en geen torpedoboot in het zicht is, alsook ingeval een I
enkele torpedoboot in aantocht is zonde1· schip! j
Nu weet ik wel dat deze zinsnede geen direct materiaal j
voor mij oplevert daa.r zij minder een bewijs is van onkunde,
dan een staaltje van kromschrijverij (de heer ENenLBnn·rs °
j heeft willen zeggen; ndoet zich géén dezer beide omstandig-
j heden voore) maar nu ik een zoo omvangrijk net heb uitge- l
jj worpen en opgehaald, zal de lezer mij toch niet euvel duiden,
pi dat ik ter vergoeding van mijn moeite ook geen spierinkje
j verwaarloos. ‘ j
j l/fereleil ep Elál sebàa wiel al/een enarmenrlen van zrerscbillemle
gd seerl geplaalsl, maar is beeenelien bel aan/al zrnnrznenden in éebi ii
, sebgi zee greel, dal alle eanrmenden ep bel sebip niel gebgblgdig »
j in elbe riebling aan bel geveebl bannen deelnemen, dan werden de
i ennrmenden ep zeer enganslige zegze aangeieenel. S/eeb/s aan enbele
je enarmenden .zal bel deel fer besebieling bannen werden aangewezen, _
dal de geveeblsemslandigbeden eiseben, en rlibzeerf zal een deel
meelen werden besebelen in een riebling , die eeer de ailzeerbing g
minder gnnslig is.
j De schrijver schijnt het grappige idée te hebben, dat de
opstelling van het geschut of de koe1·s van het eigen schip jl
invloed heeft op de uitwerking van het projectiel en begrijpt
niet dat het alleen de hoek is, waaronder het doel getroffen
wordt, die op deze uitwerking eenigen invloed uitoefent. l'·
Gedurende meerdere memenlen van een geeeebl zal/en eaarmenden j ‘
l aan bel geeecbl _geen deel bannen nemen, emdal in bnn sebeels-
tl eelden geen deelen le bescbie/en zggn j
jl
l
i V i
l . jl
I
a