HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 951.28 KB

TIFF (Deze pagina), 8.45 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

Y x _ r__V ___,,,..,_,_,<,.,;_,...__`___;_;L..g,;~;r]{,,__`1;,,_,_ _§`_w;__ ___;__,__,,___,__,,,_,,f,.,,__,_,.,`_,_`,_,,,,_.`,,_,,,_,__,, ,___`_,,T ,,,., .,, ,.,. . ~ .­.· ». ,.­...`.«.,,«`.­·-`.·~. J
r
. f) 1
van amba.chtslui en ziekenoppassers wanen, de uitvinde1· van
victualie­ en kolenstations? Zoo niet, waartoe dient dan de
opsomming van al die natuurlijk reeds lang bestaande zaken?
Zoo gaat het nu weer een paa1· bladzijden voort. Wij zitten
Q hier tot 0V€1' onze ooren in de zemelen. De stations moeten
$’ gelegen zijn waar het noodig is en de zaken bevatten, waaraan ‘
behoefte wordt gevoeld. Ook moet er personeel zijn om die
zaken te beheeren.
‘ In een hospitaal moeten ziekenverplegers geplaatst worden.
,Verder moeten e1· plunje magazijnen, bakkerijen, slachterijen ,
'E werven en dokken zijn, Van deze laatste is de Schrijver wel
zoo goed aan te geven dat zij door de schepen moeten kunnen
wo1·den bereikt! _
Deze litanei van verrassende gezichtspunten wordt besloten
door de verzuchting dat in de Memorie van Toelichting niet j
te vinden is áoe fam]- en zeemacál áomlcn zvcrzlcu v:cr¢·cnfyrZ lu!
0% yeácel, opdaá onze sárärlmacü aan dan wi! van enkele
ycöuorzaamrle (O " S
Ik vergenoeg mij er mede, achter deze iDl1'ü(l0 een uitroepings­ j
teeken te plaatsen en ga over tot wat volgt. ii
l Na een soort van inleiding in (lC1l gewonen langdradigen
stijl van `den heer ENGELBE1rrs gesteld, zullen we nu eindelijk j
iets hooren ove1· de yececáismir/rZ«:Ze¢z zelf nl. de zmmnom/cn, ` Q
twymzla-Zmzcee¢·im·icátingen, rammen , öavziZvz¢w·zm;2wzm en á/meta S
zvapmmz.
De Schrijver zal beginnen met de mzurmomlegvz. Hij zegt dan:
Het zou le ver voerwz 012z een öescáauzuiwy Ze geven cmlrcvzá
ácó onáslamz van de z#e1·.s·cáz'ZZemZc s00¢‘/en scá@q1.s·_qe.s·cáznf.
je Dit stukje slecht Hollandsch moet den lezer blijkbaar in ,
A den waan brengen dat het alleen afkeer van wijdloopigheid
is die hem van deze beschouwing doet verstoken blijven. De
onkunde echter, op het gebied der Zee­artillerie door den
' ‘ SCll1'ljVB1° in het vervolg van zijne studie aan den dag gelegd,
en de breedsprakigheid, waaraan hij zich doorloopend te buiten
(
l