HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.28 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

,,,,f. . p,
I
ä
i geven on aan te toonen dat het recht alleen in schijn aan de
.i zijde van den heer ENGELBERTS is.
De zeetactiek, vooral indien men deze wetenschap zoo ruim
: opvatals de hoer ENGELBERTS dit doet, die ook het vaststellen
i van de meest geschikte soheepstypen voor de verdediging van
` Q een bepaald rijk tot haa1· domein rekent, is uit den aard dor l
j zaak een zuiver empirische wetenschap. De grondslagen ervan
kunnen niet deünitief worden vastgesteld dan op grond van
i _ de ervaring in belangrijke zeeslagen opgedaan. Nu deze echter
j sohaarsch worden en men toch door de snelle vorderingen dC1‘
techniek genoodzaakt is, zich telkens nieuwe strijdmiddelen ·
aan te schaffen, dikwijls van een geheel ander patroon dan
het reeds in vorige oo1·logon beproefde, spreekt het van zelf
i dat zij allengs in een speculatieve wetenschap ontaardt. Waar
j /0 0500 das 06m zich laat wachten, moet men zich met Z0 cáoc
{ des opirzious vcrgenoegen. Deze nu is een schrale vergoeding i
ii voorgene en het is te betwijfelen of uit de verzameling van
de zoo vaak tegen elkaa1· indruischende ineeningen en inzichten
i van de meest kundige vakmannen, laat staan uit het gebazel
{ van een ENGELBERTS cr. s., wel ooit het gewenschte licht zal
i worden verkregen.
Q Toch is wrijving van gedachten het eenige middel om tot
l de waa1·heid te geraken en het mag een loffelijke poging van ·
het bestuur der Marine-vereeniging worden genoemd, wanneer
ä zij door het uitschrijven van een prijs­v1·aag de leden dier
jï vereeniging tracht aan te sporenlom hunne krachten aan de i
j bevordering der wetenschap te wijden.
i Zeker geeft deze daad, evenmin als de bekentenis die haar
I' vergezelde, den heer ENGELBERTS het recht, zich op ge1·ing­ j
läb sohattende wijze over onze kennis uit te laten. De be1·oemd
E geworden verklaring van Soonnrrzs heeft de kunde van dien i
wijsgeer niet prijs gegeven aan de minachting van elk kind,
_ dat pas geleerd heeft het abo te stamelen. En wanneer bv.
een hoogleeraar van medische faculteit in een inaugureele ii
= .
E