HomeAtjeh in de Tweede KamerPagina 78

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 83.49 MB

;`k?;,·­;. ,:5_;'T`ïr -;;u%g_;t.....i.e-..`^:.;··.:.·:>n:,.;l.;;:.­;;·...¤,. ·.­.>.em;-,w:r~·=:t·‘·..~­;=e;:n:>~::.~~ ‘
l ‘ . ' . ‘ . «` ­ `:
l ‘ p ` ‘
E ~ 76 ` .
ii v i
zeggen, dat ik volstrekt niet den persoon van dezen Minister in 9 "
het debat heb willen brengen, niet heb bedoeld de persoonlijke t
motieven van dezen Minister verdacht te maken. Wanneer ik J
genoemd heb de verschillende betrekkingen, volgens de bladen door Q
’ den minister nedergelegd bij het aanvaarden van zijn ministerschap,
· e dan is reeds het noemen van die betrekkingen voor den Minister
I eene aanleiding, om daarin te zoeken eene aantijging en ver· ‘
~ dachtmaking. l
· Dat is voor mij bijzonder bedenkelijk, dat men de betrekkingen `
die deze Minister heeft bekleed en moest neerleggen om zijn ,
Ministerschap te aanvaarden, zelfs niet eenmaal kan noemen, of _
_ door den aard dier betrekkingen zelve wordt reeds eene persoon- l le *
lijke smet op den Minister geworpen ......
De Voorzitter-: Ik kan den geachten spreker aldus niet laten ,
voortgaan. t
V Troclstratz Mijnheer de Voorzitter! Ik heb die betrekkingen
eenvoudig genoemd, terwijl de Minister daaruit een verdachtmaking
gedistilleerd heeft.
Er wordt mij gevraagd: waarom hebt gij die betrekkingen
. genoemd; geef mij de gelegenheid verder te spreken en aan uw
. ongeduld zal worden voldaan. Ik heb ze genoemd ~ ook zonder
= dat gij er mij om hadt gevraagd zou ik het u hebben medegedeeld
I ~­ omdat die betrekkingen van dezen Minister, die niet zijn
, _ persoon, maar wèl zijne positie in de linaucieele wereld teekenen,
. kenschetsen het bestuur van Indië, maar bovendien het bestuur
i van Nederland. Deze Minister, een industrieel iinancieman bij
I uitnemendheid, kenschetst voor mij het bestuur van ons land, .
,, het bestuur dat geheel wordt beheerscht door de kapitalisten, dat
ë, wordt gevoerd, allereerst voor het kapitalistisch belang. Het. was
j mijne bedoeling aan te toonen, niet dat hier een man zit, dien ik
persoonlijk niet vertrouw; maar dat een echte, typische vertegen- W-,
woordiger van de geldmacbt in Nederland belast is met het _ S; k
bestuur van een der Departementen en in de Regeering zulk eene . _ ,· F
ig; belangrijke plaats inneemt. Niet om hem eene smet aan te wrijven: _ ~
ik ken dien man niet, ik weet niet, of hij eeneerlijk man is of
_ niet, of hij egoïst is of niet; maar hij vertegenwoordigt eene ;·
` zekere klasse, eene groep. Door die betrekkingen te noemen, heb ·
ik niet verdacht gemaakt, maar gekevtschetst, en geconstateerd, dat een
jfi van de belangrijkste Departementen, een der belangrijkste plaatsen
in de Regeering van Nederland, door een type van het groot- , á
ïg · kapitaal wordt ingenomen. ·'
Er wordt gezegd, dat dit verdachtmaking is. Ja, Mijnheer de
Voorzitter, dat wil zeggen, dat wanneer men behoort tot een be- ' Y
paalde groep, tot eene bepaalde klasse, tot een bepaalden interes- ` ik
tensfeer, men dan gewoonlijk de zaken, die aan het oordeel worden
iê . onderworpen, ook beschouwt van dat standpunt, zoodat de mceningen,
~= onwillekeurig en onopzettelijk zelfs, worden beheerscht door de
l klassebelangen. De groote reden, waarom het kiesrecht is uitge-
;_Z breid, was juist .....
xl 1
li , I
t,,i~·W,, »l,_ W _ W . - ·· en · é{F%i°
digi Y l Y W V f __ __,, _,4_g,f__,__A_.t....; .... I ...-.Yï­Aï-¥~4­-·;~)"""""*"