HomeAtjeh in de Tweede KamerPagina 74

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 83.49 MB

z . .,, .,___ ‘ · _ _- , ,
ff E,- ‘..A 1 .. s ïïï;.'h,‘;ï.YT”f'Qi`,·" Q,.. . .._.i,t.....-.,__W.I. ,,,v./.. .«,,.. ,W..-;_,~g,, p
_ . V · ` V·~_j,iI3..jV»
lf; w; e . . ·
ll llêï °
. l ‘ ‘
ïaë llï " 72 · · ‘
J: Y , j
j 1 j tot welk resultaat dit heeft geleid, dan luidt het antwoord aller­ °
gi wege, om nu eens eene uitdrukking tebezigen, ons Gereformeerden
ik ,· bekend, dat met dezen zeer krommen stok nochtans in den regel g
[I U een rechte slag is gedaan. _?
Ja j, `Al is dus bij dergelijke inbezitneming het uitgangspunt zelden j
j H rechtvaardig, meest zeer stoffelijk van aard geweest, toch leert · ï
Fi I D de uitkomst dat deze van Europa uitgegane actie ten slotte aan ;
lj gj de bevolking waarop deze koloniale politiekwierd toegepast, ten I
E zegen is geweest. Wat door den heer van Kol gezegd is over ,
gepleegde wreedheden, beaam ik ten volle, indien metterdaad die ,
I feiten zoo zijn. In die afkeuring van wreedheden staat hij volstrekt _ ”
· niet alleen. Ik beu toch overtuigd dat, wanneer dergelijke feiten, I {
,§ mits inconcreto en duidelijk bewezen, aan de Kamer werden K )
medegedeeld, er niet een lid dezer Kamer, van welke partij ook,
l` · zou zijn, die ook weder een oogenblik zou aarzelen om daarover
[E een streng afkeurend oordeel uit te spreken. Ik voeg er bij, .
t dat ook aan die groene tafel, geen Nederlandsch Minister van
gg M Koloniën denkbaar is, die, wanneer dergelijke feiten hem bekend
l ` werden, niet al zijn krachten zou aanwenden om onverwijld der-
gelijke barbaarschheden te stuiten. Men moet hier dus niet den
E schijn aannemen, alsof het geven van getuigenis daartegen het
l nl particulier privilege van deze drie heeren ware. De heilige ver-
l ontwaardiging daartegen zou zich uiten niet alleen bij hen, maar
5 bij ons allen.
2 § Het grondverschil tusschen die heeren en mij bestaat dan ook
f g niet daarin. dat zij opkomen voor het ideaal, want ik doe dit
I] · met hen. Maar hierin ligt hunne fout, zij meenen hun ideaal
.§ buiten aanraking met de werkelijkheid, met de realiteit te kunnen
ï houden, of anders gezegd, zij rekenen niet met de macht der historie,
I i- en dit nu doe ik wel. Reeds de natuur leert mij dat een boompje,
<_ pas gestekt, nog tenger en teeder genoeg is om met de hand
f verbogen te worden, zoo het verkeerd groeit. Maar wanneer zulk
§ ‘ · een boompje 10 à. 12 jaren zijne wortelen schoot en de eerste
1 zwakke stengel hard hout is geworden, is zulk ombuigen onmoge­ j
lijk. Dit nu is de macht der historie, waarop ik doelde, eene macht, . . _
j die reeds in het natuurleven uitkomt, en veel sterker nog zich in _ v
· de historie der menschelijke samenleving nestelt. Ik meen daarom
il W miinerzijds te moeten rekenen met de realiteit. ‘
I , Laat mij dit nog op andere wijze mogen illustreeren. l ’
Er is toch eene oude legende, die eenigszins het verschil tusschen
I die heeren en mij toelicht. .
ç In Rusland werd in vroeger jaren op de steppen nog veel
1 banger ellende geleden dan thans, en nu meldt het volksverhaal
W l dat in die dagen twee hemelsche wezens, gehuld in het hagel-
§ I witte lichtgewaad als symbool van het ideaal, zweefden over die
j jammerlijke steppen. Die twee hemelsche wezens waren dus in ’
Q { hunne liefde voor het ideaal één, maar hierin verschilden zij, dat
j de een, om het hagelwitte kleed niet door aanraking met de
5 j realiteit te besmetten, hoog in de wolken bleef zweven, terwijl
, 1 de andere geest ­-­ en dat is de heilige, die in Rusland niet
sl , het minst wordt vereerd -­ naar beneden daalde, zijn ideaal aan
ë l
j l
'YYT""' ¤l 0 I
»· äl s mm. .-n._,_,.,,L,1, tg,,_, ppïpt g jy