HomeAtjeh in de Tweede KamerPagina 66

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 83.49 MB

Y? 1 64 `
j kinderen" worden geboden. Het laatste Koloniaal Verslag spreekt . gi '
Q meermalen van ,,het in deu asch leggen van kampongs," van het "
,,vernielen en verbranden der schnilhoeken" en het ,,uitroeieng van
bosschen," zoodat de bevolking alleen nog een toevlucht vond in
ï de ,,gespaarde kampongs." Men nam de dochter van WakilJoesoef j
( als gijzelares, en heeft vroeger wel eens vaders gevangen genomen ‘ ·,
i om van de dochters te genieten. Veroordeelden tot arbeid hebben f
l wij, ongeveer 50 duizend, tegen alle menschelijk recht in door 3
? vijandelijk lood doen vermoorden en gevangenisstraf in een dood· {
ë vonnis veranderd. Zelfs de Turken zouden daarvoor terugdeinzen.
E ` Op verraderlijke wijze nam men den radja van Samalangan gevangen,
j dien men geweren beloofde; het hoofd van Bintare Penang werd «
j eveneens op trouwelooze wijze gearresteerd, en met Toekoe Nja ä ·
I Amat heeft men dat, naar allen schijn, nog in de vorige maand bij
, Kroeng raja herhaald. Van der Heyden liet Njahim onschuldig
,, doodschieten, schreef in potlood in margine eener krijgsorder voor g
de VI, XXII en XXVI Moekims ,,er worden geen krijgsgevangenen `
1 gemaakt," en was met zijn berucht, ,,kassih mandie!" zoo wreed, .
dat ik dat liever niet zal mededeelen om geen kreet van afschuw
in Nederland te doen opgaan. Nog kort geleden werd een oude
. man Toehoetjoed Mohmed Lamtengah op een bali­bali naar buiten J
Z gedragen en toen doodgeschoten. In één woord, ons oorlogvoeren
l bestaat in branden en zeugen, in morden en verwoesten. En f
. l daardoor komen wij dagelijks in botsing met het door alle Euro­ J
E pesche volken aangenomen oorlogsrecht: ,,Les lois et coummes dele
» guerre."
1 ; Gnze volkenrechteluke stelling.
, Thans hebben wij, volkenrechtelijk n. l., bij terugtrekken ­ wat
de heer van Karnebeek niet schijnt te weten ­­ volkenrechtelijk
voor ons gezag op Sumatra niets te vreezen. ­
y Terwijl vroeger koloniaal bezit alleen werdgeëerbiedigd als ` ;,
J § er werkelijk gezag werd uitgeoefend, dwong de verdeeling van
l g Afrika de beschaafde natiën ons in het volkenrecht het stelsel
= der zoogenaamde ,,kringen van belang" op_te nemen. Ook al ­ j ·
wordt er dan in een bepaald gewest geen feitelijk gezag uitge- >
2 oefend, zoo verliezen andere mogendheden toch het recht daar-
ïf naar de hand uit te strekken. j `
1; Welnu, wij Nederlanders hebben het oppergezag of imperium · '
êg ä over alle eilanden en gedeelten van eilanden, gelegen tusschen-
je § 6 graden Noorder en 11 graden Zuiderbreedte en de 95 graden =
l tot 141 graden Oosterlengte. Dit alles is volkenrechtelijk een (
accessorium (1) van den Staat Nederland. Of dit gezag wordt .
" uitgeoefend rechtstreeksch of middellijk, daadwerkelijk of nominaal E
(in naam) doet niets ter zake. Op het uitsluitend recht van inter- i
nationale beschikking heeft het geen invloed.
j Op Borneo en Timor hebben wij door de tractaten van 1891·
ä en 1893 de onderlinge grenzen geregeld, op Nieuw­Guinea is zulks Z;
(1) Aanhangsel.
j ~
¥
l