HomeAtjeh in de Tweede KamerPagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 83.49 MB

[ 4
moet trouw blijven aan de taak, de zware taak ik erken het, die ?
j ik op mij heb genomen, omdat mijn gevoel van plicht zulks gebiedt. J
Dat gevoel drijft mij, maar ook dat gevoel alleen, om aan deze
Kamer de vraag voor te `leggen, nu zij op het punt staat wederom I
; 40 millioen beschikbaar te stellen voor vechten en dooden te land
en te water, of het geoorloofd is, dat groote aantal millioenen J
alweder met eenige tientallen te vermeerderen, en of het geen
heilige eisch van recht en humaniteit zijn zou, om daarop althans `
, een groot deel te besparen, door een einde te maken aan den oorlog j ,
I op Atjeh, in plaats van den oorlog a outrance voort te zetten om (
I ‘ dat land te veroveren. II
Vergun mij, Mijnh. de Voorz., in ’t kort den werkelijken toestand fa
; te schetsen, een toestand die als eene besmettelijke ziekte alle L, _,
beschaafde volkeren meer of minder heeft aangetast. '
i Annexatne-geest. 8 E
Sedert een dertigtal jaren heerscht er in Midden Europa vooral,
een ware geeuwhonger naar erlanging of uitbreiding van het ,
I koloniaal bezit, als hongerige gieren vloog men op verre gewesten .»/` ­
t aan en rukte ze in brokken uit elkander. In Berlijn eigende men
j zich een groot deel van Afrika toe; in Midden-, Noord-, Oost- en
Zuid-Azië veroverden verschillende mogendheden nieuwe bezittingen ;
I in Noord- en Zuid-Amerika werd veler grondgebied uitgebreid,en in '
Australië dringt men dagelijks verder het onbekende vasteland binnen.
_ De geheele aardbol ongeveer verdeeld zijnde, beginnen de Euro-
I peesche en andere machten onderling te twisten en te vechten om
een nieuw brok. Rusland en Japan twisten over Korea, Japannezen en
. Amerikanen om Hawaï , Engeland, Duitschland, Frankrijk, Oostenrijk
en Rusland, besnoeien van alle zijden Egypte en het Balkanland,
j die alleen gespaard blijven, omdat men het niet eens kon worden over
de verdeeling van den buit. Frankrijk en Engeland haspelen in Tunis . ;
en Achter-·Indië, evenals in het Niger-gebied. Aan de grenzen van ‘
Afghanistan bespiedden Engeland en Rusland elkander met het i
I het geweer in den arm; Madagaskar werd overweldigd; in Soedan, ‘ {
Senegal, Abyssinië en Ethiopië trachten Duitschland, Engeland en 1, _ *
. _ Frankrijk elkander te overvleugelen, en tot kleine landen toe, als
j _ België en Portugal, ja zelfs Italië mengen zich in den veroverings- av [
I kamp. In West-Indië is slechts weinig meer te verdeelen, in Zuid- ,
j Afrika bieden alleen de Transvaal en enkele kleine volken weerstand `
j aan de vraatzucht van Albion.
Overal wil 1nen bezittingen veroveren, allerlei gewesten en
i allerlei klimaten zijn welkom, als men slechts zijn ,,sfeer van in-
vloed" kan uitbreiden en maar steeds meer koloniën onder zijn
gezag kan brengen, ofschoon men niet eens die welke men reeds
bezit beheeren en besturen kan. Ook wij bezitten een deel der wereld ja
dat wij niet eens goed in kaart kunnen brengen, en toch zijn wij *"¢
X · onbevredigd, wij snakken naar meer. Steeds verder moet Neer1and’s
, ” gezag doordringen, zoowel op Borneo, als Nieuw­Guinea, op Celebes ·
i als in Noord-Sumatra, namelijk Atjeh.