HomeAtjeh in de Tweede KamerPagina 57

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 6.49 MB

PDF (Volledig document), 83.49 MB

, van het actief optreden in elk opzicht, niet van het passieve. ï
, Over den gezondheidstoestand van de troepen is door den heer il
5 Verhey gesproken. Ook die is tegenwoordig oneindig gunstiger
i dan in l1et stelsel van 1884. Toen hadden wij de groote verliezen
aan berri­berri 'door het hevige optreden van die ziekte. Nu -
het blijkt uit de laatste verslagen daaromtrent van half Juli tot l
half September - komen in geheel Atjeh op de 8000 man be-
ï zetting slecht 2 a 4 berri­berri-lijders per dag in het hospitaal. ‘
« In den tijd van generaal Van der Heyden had men in Atjeh
noodig 10.000 man; op het oogenblik zijn er slechts 8000 en -
,j er is ook door den heer Verhey op gewezen - de legersterkte
` is nu belangrijk grooter, zoodat voor de aanvulling behoorlijk
` ` zorg kan worden gedragen. Daarbij heeft men het korps mare-
chaussee, die veel werk en het vermoeiendste werk van de troepen
I afneemt, en dat, ten gevolge ook van de vertoogen van hier en ,
_ _ van de overtuiging van den Gouverneur Generaal, steeds wordt i
uitgebreid. Nu heeft men ook de tram naar Indrapoeri, die weldra ï
zal worden uitgebreid naar Selimoen,
Wil men nu geheel Atjeh veroveren, vraagt men mij. Ik ant-
i woord daarop neen. Het binnenland van Atjeh is onbekend. Er
zijn hoegenaamd geen bewijzen, dat strijders van daar zich voegen
bij de Atjehsche benden. Het zal dus volmaakt onnoodig zijn om `
’ daarheen te trekken. Wanneer wij de kust beheerschen zal van
­ zelf het achterland onder onzen invloed komen. .
; Maar, zegt de heer Pijnacker Hordijk, gij zult toch genood-
Z zaakt zijn verder te gaan, en l1ij noemde Pedir en Gighen; hebt
F gij mannen om niet alleen die landstreken te beoorlogen, maar ook
, om ze te bezetten en vast te houden? Ik verwijs naar wat te Segli
gebeurd is. Daar heeft men denzelfden toestand ongeveer als in
het Pedirsche; de vorsten aan de kust zijn ons niet vijandig gezind, I
maar zij zijn niet krachtig genoeg om de in de Tanawaqt of in
.*, . de VII moekims samengestroomde Oelama­benden te verjagen, en
,` daarom heeft de expeditie naar Segli plaats gehad; niet om Segli
' _ . zelf te nemen, maar wel om de vijandelijke benden uit de moekims W
Pakan Baroe en Pokan Soth te verjagen. Dat is geschied; na die
verjaging heeft het hoofd uit die streek het land onder zijn beheer
i genomen, en is het volstrekt niet noodig om die plaats bezet te
- [ · houden. Alleen uit den vasten post van Segli wordt dagelijks
| toezicht op de schoongeveegde streek, waar de bevolking gaandeweg
’ terugkeert, gehouden.
, Zoo is het ook met Pedir.
l Mochten daar in het binnenland of ook op andere plaatsen der-
gelijke opruimingen als in Segli noodig kunnen worden dan zal
dat geschieden, en dan zal het gereed komen van den stoomtram
. tot Selimoen den troepen van groot voordeel en nut zijn en het
eventueel optreden in die binnenlanden vergemakkelijken. .
i
l
I
l.