HomeAtjeh in de Tweede KamerPagina 55

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 83.49 MB

. . it . 4... . . . . , 4 i ~ -- - ~ - -· -~~ = ~ " ~ ’·= ·‘··· i' ·; .
I - 53
u
s j tuinen zijn en worden verdiend, maar waar ook de bevolking en
g- ' de oorspronkelijke bewoners van het land voordeel ondervonden
i, van de toestanden, die daar nu zijn. In al die landen zou dan de
11 oorlog ontbranden en de strijd daar ­- want wij zouden die bevol-
1~ king niet lafhartig in den steek mogen laten - zou ons niet
6 minder opofferingen kosten, dan thans de strijd in Atjeh van ons
e eischt. Ons heengaan nit Atjeh zou dus geen enkel bezwaar weg-
1_ ` nemen en zou internationale moeilijkheden openen, want het zou
11 i niet lang duren, of de roof, die nog kort geleden op een Engelsch
5- .g schip, de Pegu, werd gepleegd, zou meermalen plaats hebben. Het
is niet moeilijk te voorspellen, dat dit_Alg1ers van de Straat Ma-
, _ lakka een ander Frankrijk als bedwinger zou krijgen, die de taak
zou overnemen welke wij lafhartig hadden opgegeven.
, Een andere uitweg zou mogelijk zijn, terugtrekking naar Oleh-leh
,l en naar een of meer van de eilanden ten noorden van Atjeh. Dat zou
r - · worden het passief bezet houden van eene kleinere stelling in Atjeh;
g I maar dat z »u niet leiden tot eenige paciiicatie, want het bezetten, `
r- ` het passief verdedigen van de geconcentreerde stelling, heeft ons op
L- dir punt geen stap verder gebracht. Maar wel zou de triomfeerende
l1 j vijand, ons terug ziende trekken naar een plaatsje op de kust, ons daar
­, gaan opzoeken, evenals hij onze vestigingen op de kust zou bemoeilijken.
1_ Onze scheepvaartregeling zou een gevoeligen knak krijgen, want
[1 4 waar die nu met weinige middelen wordt uitgevoerd, zouden de
tt vijandelijke benden ons die uitvoering spoedig onmogelijk maken,
[1 en zoo zou, na de verwoesting van wat wij op de kust van Atjeh
j ë met veel moeite hebben opgebouwd, die kleine stelling spoedig
S omringd worden door vijandelijke versterkingen, van waaruit men
5 ons met langs de dan open kust ingevoerd geschut zou bestoken. Het
5, zou de vraag zijn of wij, gedecimeerd door ziekte en met eene
.- bezetting, waarvan onder den indruk van de afwachtende houding,
1 die zij daar had aan te nemen, geen krachtige verdediging te
; wachten zou zijn, niet spoedig het veld geheel zouden moeten
1 ruimen.
; ’ VVat de geconcentreerde stelling betreft, er mogen hier nog leden
· ­ zijn, die het mogelijk achten, dat wij o11s daar weer in terugtrekken
, · l en die daar voordeel in zien, ik wil er alleen dit van zeggen, dat
i, er op dit oogenblik van al de Indische adviseurs niet een is, die
g daar meer voor is; ook niet de adviseurs, die zich hebben verzet
1 ·’ ` tegen het optreden, zooals dit nu plaats heeft. De geconcentreerde
1 t 1 stelling, zooals wij die van 1884 tot nu kort geleden hebben bezet,
5 I is in al die jaren een fair trial geweest; men heeft haar beproefd,
- ‘ _ maar allen zijn het eens, dat zij niet de vruchten heeft opgeleverd,
5 die er van werden verwacht, dat zij ons geen stap nader heeft
5 . gebracht tot de paciiicatie, maar ons wel gevoerd heeft tot de
5 gevechten bij Kota­Pohama en tot het échec van Kaloet, dat wel
, later door den vijand werd ontruimd, maar alleen door hulp van
1 inlandsche hulptroepen en van geld.
1 Het groote verlies aan dooden door ziekte en strijd en aan
- . gewonden dat in het concentratie-tijdperk is geleden, heeft ons
` geene vruchten opgeleverd, die er in de verste verte tegen kunneç