HomeAtjeh in de Tweede KamerPagina 46

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 83.49 MB

1‘T1ï‘;”ï;.I`$?T;.‘ïQI§l;. §§;;.;.F [If. `..;Q.I,.,... ï..r,... ...t-.MQ..Q.--.§.-.:.,.--4,.,;.4;;;,;;,..;;;,;;,.. M - J _
l te
ll
jl ~ .
lj De grootste beteekenis der motie is, voor ons, dat zij de zachtst
g, mogelijke vorm is, waarin wij ons protest tegen de gevolgde poli-
tiek kunnen inkleeden. Bovendien is het eene motie, die aandringt I
op een onderzoek om licht te brengen over allerlei zaken, die nog dg`;
jj niet aan het licht zijn gebracht, omtrent alles wat met Atjeh in `
ll verband staat. Daarom, vóórdat wij kunnen komen -- wij zullen ,
E; er misschien eenmaal toe moeten komen en dan zullen wij het niet `
j laten - met eene motie ,,trekt u uit Atjeh terug", willen wij. ïï
dat het Nederlandsche volk ingelicht worde door personen, door j
Q? de Regeering aangewezen om een grondig onderzoek in te stellen ï
omtrent alles wat met Atjeh in verband staat. ‘
Er is gezegd, dat deze motie vijandig staat tegenover de Regee­ j
ring, dat wij, bij aanneming van deze motie, aan deze Regeering · · ·
j vertrouwen ontzeggen. Dat doen wij. IVii ontzeggen aan deze
l Regeering, aan deze Minister van Kol-ouiën, in zake Atjeh ons ver- te
trouwen. Wij hadden gewenscht, en het ware voor Nederland
beter geweest, dat de verschillende meerderheden in de Kamer ook ` "`·· I
aan vroegere Ministers van Koloniën haar vertrouwen hadden ont-
zeg·d. Wij hebben tot nog toe van Indische Regeeringen en van l‘
Ministers van Koloniën niets bemerkt van wat op een krachtig en ,
ilink ingrijpen in de Atjeh­zaak ten gunste van eene vredelievende
oplossing gelijkt. '
Wij hebben niets anders achter den rug dan eene staalkaart van .
_ allerlei vergissingen, de geheele Atjeh-oorlog was van den beginne ,
af een dolle streek; men heeft nooit den moed gehad, die ongedaan _· "
te maken en maar steeds gedacht, dat men er wel komen zou. Altijd ?
heeft men zich verscholen achter allerlei en treurige voorwendsels. ‘
En dacht men nu, dat wij, die aan uwe besluiten in de Atjeh zaak
geen deel hebben, die verre staan van uwe partijen, nu er een
nieuw Minister is, van wien wonderen worden verwacht, dat wij nu I
zouden zegen: ,,wij vertrouwen hem en gaan met hem mede ?"
Neen, onze motie bedoelt te zijn een vereenigingspunt voor allen
die met ons den Minister en de Regeering het vertrouwen in de
{ Atjeh-zaak ontzeggen, voor allen die werkelijk licht willen ver-
t j spreiden omtrent de Atjehgeschiedenis en eene flinke politiek ten 2
aanzien daarvan willen bevorderen. _ · ‘ ` j '
l
De Socnaaldemokraten en Atjeh. ’
Ik ben aan het eind mijner rede gekomen. De positie die door ` »‘; ï
o11s ook in deze zaak in deze Kamer wordt ingenomen, is zeker verre
van aangenaam, ja ka11 zelfs moeielijk worden genoemd, omdat wij
niet de minste kans hebben onze inzichten in ingrijpendezaken - rt
zoowel wat Indië als Nederland betreft ­- te zien zegevieren. ]"
In twee opzichten staan wij echter met onze kleine groep toch j
sterk, in eene sterkte, die iedereen mocht wensoïen te bezitten. In j
de eerste plaats, omdat onze handen totaal rein zijn van wat in ,
Atjeh is gebeurd, terwijl van alle andere partijen de eene er de
handen wel eerder in heeft gestoken en de andere later,maartocl1 .
aller handen bezoedeld zijn, daar alle partijen hebben medegedaan
l
l
’ . tt .
ll ·
. · ' ‘ lf ,