HomeAtjeh in de Tweede KamerPagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 6.15 MB

PDF (Volledig document), 83.49 MB

’ _ ie
E il
ook geruimen tijd een verlammenden invloed uitoefenen op den Y
gang van zaken. Dat zij spoedig met haar werk gereed zoude H
zijn, is niet aan te nemen. Haar advies, dat op grondig en stellig
ook op persoonlijk onderzoek ter plaatse moeten berusten, hangt .,
, af van subjectieve beooroeeling van toestanden in het licht der ïl
Atjeh­geschieden·is. En terwijl de commissie delibereert, zal men
j niet vrij zijn te handelen waar gehandeld moet worden, en gunstige
‘? momenten tot nadere bevestiging van ons gezag niet kunnen
, benutten. gl
ï Dat de Staatscommissie uit eerlijke en onpartijdige lieden zoude
moeten zijn samengesteld, is buiten bestrijding; dat eerlijkheid en
onpartijdigheid alsnog als hooge eigenschappen moeten worden
. aangemerkt, spreekt vanzelf. Bij voorkeur zal men eene com-
' missie toch niet uit minder waardige persoonlijkheden samen-
stellen, tenzij de opzet der commissie weder oneerlijk ware. Mili­
‘ tairen wensohte men buiten zulk eene commissie te sluiten. Dat
E men hen n.et zoude opnemen omdat zij militairen zijn, kan nu ij
` ` alleen zijn grond vinden in de meening, dat de militairen per se It]
_f vóór aggressief optreden zijn, en de zucht naar roem of eer zuiver ;,
inzicht in den aard der omstandigheden zoude verduisteren. Ik Tj
g loof, dat tegen zulke opvatting een enkel woord van protest jet
niet achterwege mag blijven. Zij die den oorlog kennen en hebben rï
bestudeerd, die de rampen en ontberingen die hij in zijn gevolg
_ voert, hebben gezien en ondervonden, zullen zeker niet ongemoti­ ff
veerd tot aggressie, tot ncodelooze voortzetting of verscherping X .,'’
van den oorlog drijven. Het is dus aan te nemen dat niet de
zucht naar militaire roem, waarmede bij het Indische leger toch {
reeds zoo velen zijn overdekt, maar veeleer het koel verstand hun te
advies zoude beheerschen. . ` is
Niet aangenomen kan worden, dat het leven en de gezondheid s
van zoo vele jonge mannen zoude worden geofferd, dat zoo vele
schatten zouden worden besteed wanneer de noodzakelijkheid daar~ g
van niet evident zoude blijken: evenmin dat mannen van karakter, E
* _ van kennis, van rijpe ondervinding, van leeftijd iets anders zouden
{ kunnen beoogen, dan het volbrengen van hetgeen hen door het
‘ _ , landsbelang als hun onafwijsbare plicht wordt voorgeschreven.
` Ware dat inderdaad anders, waren er redenen om in zoo ge-
wichtige zaak aan de zuiverheid der bedoelingen, aan de goede
trouw der leiders te twijfelen, dan zoude het vertrouwen geheel X
‘ · worden geschokt en zou ik zeggen: door Nederland hoe eer hoe
y beter, zou dat ontzettende kwaad moeten worden uitgesneden, en
Q hij, die op onomstootelijke gronden dat kwaad aantoont, zou den E
? dank verdienen van het geheele Nederlandsche volk. Maar tot
{ zoolang mag er geene reden zijn om militairen te sluiten buiten
Q eene commissie, die men uit eerlijke en onpartijdige lieden wenscht
te zien samengesteld.
Verschrnkkehjke Sterfte. gi;
Het is hier ook de plaats te wijzen op het nog altijd hooge Y
, {cijfer van berri-berri·lijders in het algemeen en op Atjeh in het vi;
¤.