HomeAtjeh in de Tweede KamerPagina 16

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 83.49 MB

~ ·~~-­ï--4~-·­­~4-lI­­-;>47ï`ï·`­;­`ï'·lï­ï13‘­Z‘..`“”;.’11'?T£ï.;ï:`?:jI"::‘ï?:::¢:·.:;­:jg:::·:.;.­­::{¤·-.ï:f;5¤.-;.;.=­¤;v­;5e;?¤,j‘;.,,g­­,aia,r , ;-`_+ / ‘
E 14 A
groot gedeelte de millioenen moet opbrengen, die voor dat doel li
verbruikt worden ter wille van het leger in Indië, dat, vooral in
den laatsten tijd, eene taak heeft te vervullen, waarvoor het op 1,
L: den duur, zonder belangrijke uitbreiding, niet is berekend; ter g
,g wille ook van de menschelijkheid. F
ll Op bladz. 5 van de Memorie van Antwoord lees ik, dat de W l
gg Regeering overtuigd is van de doeltreffendheid van het stelsel, `
dat thans in Groot-Atjeh toepassing vindt, en dat zij van een ,
§? consequent volhouden in de thans ingeslagen richting de beëindiging
;; van den oorlogtoestand in dit gewest werwacht. Mag ik den
, Minister vragen wat hij bedoelt met een consequent volhouden ’ï’
, inde thans ingeslagen richting? =ä
Wil dit zeggen, dat wij -de groote troepenmacbt, die thans in ~ ‘
Groot Atjeh is gelegerd, daar voortdurend, althans ‘voor jaren,
lg zullen moeten houden? Welke voorstelling maakt de Minister A
Q zich van het beëindigen van den oorlogtoestand in Groot-Atjeh? ‘ ,
Acht hij de paciiloatie van geheel Atjeh mogelijk, ook zonder dat ‘
wij een zelfde positie, als in Groot-Atjeh, in de federaties van ,
§ Gighen en Pedir en in de zuidelijke nederzettingen hebben ver-
I overd en kunnen behouden? ,` W
« De toestand met verbeterd. I
lf
. De Minister zal zeker velen verplichten door eene duidelijker `
f uiteenzetting van den actueelen toestand en van de vermoedelijke «
toekomst in Atjeh, dan hij ons in de Memorie van Antwoord
i heeft gegeven. Die althans is niet te vinden in het antwoord l
op de in het Voorloopig Verslag gestelde vragen; welk politiek i
j en krijgskundig doel thans, ten gevolge van de plaats gehad ,
. hebbende operatiën, geacht mag worden bereikt te zijn en welke
_ gevolgen de Minister van verdere toepassing van de aangenomen 3
' gedragslijn verwacht. ,,De rust en de steeds verbeterende toestand
A in de streken, waar de vijandelijke benden het niet meer wagen `
j door te dringen," zegt Zijne Excellentie, en hij noemt dat ant-
t woord afdoende. ‘ l ,
ï In het verslag omtrent de voornaamste gebeurtenissen in Groot- ” g
. Atjeh en onderhoorigheden van 11- 24 September ll., worden
bechter enkele voorvallen vermeld, die nu juist niet van rust ge- ,
tuigen. Ik lees daarin onder andere: ,,De in het vorige verslag _ j ·
gemelde inval van Toekoe Oemar in Lamtih had aanvankelijk _
- verloop van volk uit Lepong ten gevolge, deels naar het gebergte ä
· en deels naar de IV Moekins; maar nadat de aldaar gelegerde .
troepen versterkt waren en eenige punten hadden bezet, waar-
door de stelling van Oemar kon worden beheerscht, was deze i
verplicht zich dieper in het dal terug te trekken en keerde de 1
bevolking weder naar hare woonplaatsen terug. Door evenge- j
noemde maatregelen en het stellen van hinderlagen werd ook een ~
einde gemaakt aan beschietingen van het bivak, dat enkele malen .
: het doelwit. van vijandelijke schutters was geweest, T
Q Intusschen kon niet voorkomen worden dat enkele kleine ben- `
= V ..,. , .,