HomeWeg met de zweep!Pagina 2

JPEG (Deze pagina), 953.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 1.77 MB

dig over de steilste Alpen draven en zelfs met sleden door
de nauwste bergpassen gaan. Daar vervoeren die goede en `
met bijna menschelijk verstand begaafde dieren, de zwaarste _
vrachten, die een vreeselijke krachtsinspanning eischen - zonder .
ooit de zweep te gevoelen. En geen wonder! Door slaan doet ‘
men rz00it anders dan de krachten, den moed, den goeden wil
en de gezondheid der dieren verminderen. _ ‘ ‘
Ook in de Noordelijke landen is de toestand beter dan bij
ons. Daar worden de huisdieren over ’t algemeen niet als ;
slaven maar als vrienden van den mensch beschermd en behan­ ’
« deld. Onwil van paarden is tengevolge daarvan ook totaal onbe- , ‘
kend. Zoodra de veulens krachtig genoeg zijn, nemen zij deel aan ·
den arbeid der moeder op ’t veld en op den landweg en raken
zoo langzamerhand aan het tuig gewend. De paarden gehoor-
zamen daar bijna nog meer aan de stem van den voerman _
dan aan de hand die den teugel voert. Opzetteugels kent men . V
daar in het geheel niet en ookde zweep wordt, men moge n
i ze dan in de hand hebben, weinig of niet gebruikt. Met groote _ .
zorgvuldigheid wordter voor gewaakt dat de wagens niet `
overladen worden, vooral wanneer er jonge paarden voor zijn
gespannen. De paarden zien er weldoorvoed uit en blijven tot `
den hoogen leeftijd van 25 à 30 jaar voor den arbeid geschikt.
. Noorsche paarden en koeien zijn zoo mak dat zij de lief- W
koozingen van voorbijgangers. gewillig- toelaten, zonder uithun [ .
gemakkelijk liggende houding op te. staan, __
A Weg met de zweep dus, vooral ook als speelgoed. Want ’
al spelende krijgt men de gewoonte die zweep tegebruiken g
‘ j d. i. zoo goed als altijd misbruiken. Weg met al wat onze helpers, _
de dieren, kan bederven en kwellen. Een knap koetsier heeft · "
geen zweep noodig en bewaart ze voor noodgevallen b.v. om `
ongelukken te voorkomen. ‘
_ _ Naar het Daitsclz. /
‘ 4 ~ v ‘ . ai·. , ·«..