HomeWeg met de zweep!Pagina 1

JPEG (Deze pagina), 968.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 1.77 MB

;
. _ ä· zi
. _ ‘ ë
« ‘ Weg met de Zweep! ­
3 Waar de zweep regeert, daar helpen hooi en haver niets,
daar kan noch een paard oud, noch een stuk vee vet worden.
, Dat het zonder zweep zeer goed kan gaan weet ieder flinke
landbouwer; ,,Men brengt gemakkelijker met goede woorden P
dan met vier paardeneen voer hooi naar huis." jongelieden V
, I t . en vooral kinderen moeten van de zweep nooit gebruik maken. g
Bekend is het gezegde van den grooten en menschlievenden
l schrijver Tolstoy, die veel met paarden had omgegaan: ik spreek ` _
metjmijn dieren, ik sla ze nooit! - Vele Oostersche volken ·
' slaan hun dieren nooit. Tengevolge daarvan wordt een muil-_ `
ezel, die in de hande_n van een vreemde niet alleen onbruikbaar, W
maar zelfs gevaarlijk zou kunnen zijn, b.v. bij een Chinees zoo
` A n zac·ht als een lam en zoo volgzaam als een kind. Het komt nau-
· welijks voor dat een muilezel of pony, die een Chinees tot ­ ­
r eigenaar heeft, _op hol slaat, schrikt of onhandelbaar wordt;
Y de dieren behouden op gebaande en ongebaande wegen steeds _ ,
. denzelfden vroolijken vluggen tred; op het luide Tur-r of Gluck `
van den voerman wenden.zij zich links of rechts en bij de geringste
inhouding van den teugel blijven zij dadelijk gedwee staan. De-
'Chineezen sparen altijd, de krachten van alle dieren die in hun W
dienst staan. Bewonderenswaardig is de handigheid waarmeê
l u ze een groote kudde schapen door nauwe stegen die van voet-
gangers wemelen, weten te voeren en toch worden er geen ‘ - ·
dwangmiddelen hoegenaamd, geen nijdig keffende herdershonden, .
noch puntstokjes gebruikt; een kleine jongen. loopt vooruit
‘met een van de handelbaärste schapen aan een touw eh de
anderen volgen van zelf. Wie soms meent dat bij werk- en dienst-
paarden een zweep onontbeerlijk is, moet de Zwitsersche post-
paarden in oogenschouw gaan nemen, die dieren die moe-
;,,.-’.·-i · - J 1 W C · ~ 19- ,-§;ïï[§ï..;·ï
l »..» · J t i ·.`... ..