HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 8.46 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

1
7
HIER weelde ontwassen aan zichzelf', van buiten bloeiend
V En schitterend van jeugd, maar innerlijk verschroeiend ·i.q
En sapbedervend als een kanker, en, of ’t waar` Ji
, ` Der standen evenwicht veröre/send. .... DAAR ­ ;i
Gemorjbij d’arbeid, die geen örood geeft; jokdierbanden
Geworpen om den hals van vrijen, waar de wanden
Van hitte blaak’ren dag en nacht, en eeuw’ge rook g
De steden zwart verwt, en de ziet versti/ct in smook 5).
I IZoo profeteerde Da Costa, niet het Socialisme nasprekend, maar
g het vierde eener eeuw, vóór nog Karel Marx in 1864 te Londen "E
i zijne Internationale stichtte. En het was op de helft van den i
`, tijd, die daartusschen inligt, dat Groen van Prinsterer in 1853 ·
ij de toen nog zoo deftige heeren op het Binnenhof schrik aan-
j joeg door zijn krasse verklaring: »'1‘egenover de socialistische
L- begrippen lette men op den inderdaad lcmnvnervetlen toestand l
, der lagere bevolking; en zij bovenal indachtig aan het nadeel
hetwelk de hoogere standen door zedeöederf en vadsene weten- l
· ssc/zap bij het volk hebben gesticht? Hij sprak het uit, dat
’: in het socialisme »een waarheid gemengd ligt, die het kracht il
,geeft”; erkende >>dat men trachten moest naar verbetering ook
! van de nmterieele toestanden, wier verkeerdheid de kracht l
j ·der socialistische dwaling verdubbelt” 6) ; en riep zijn mede-
t Christenen ter blussching van den brand op, toen hij schreef; a
j »Het Socialisme vindt zijn oorsprong in de Revolutiefï en is des-
‘ wege evenals de Revolutie zelve »alleen door het Christendom j
·verwinbaar.” 7) . ·
We zijn dus in mom gesteld. En dat niet alleen door de
·ons van God gegeven leidslieden, maar even luid door de ,
Socialisten zelven, die niet aflieten, zich voor hun utopiën steeds {
_ op den Christus te beroepen; ons gedurig ernstige spreuken uit
j de Heilige Schrift voorhielden; ja, zóó sterk den band tusschen j
j ·den Socialen nood en de Christelijke religie gevoelden, dat ze j
l niet aarzelden den Christus zelven als den Grootprofeet van het j
_ j Socialisme voor te stellen, en uit te roepen: >>Von einem Miss- t
f lingen des Christliohen Befreiungswerkes kann nicht die Rede
S l
N ~- · ·· ~­Y,­­»..s?,­<§l­­-U _, . .. . , _ .,1 { ,,¢`____ , LT,