HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 79

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

l

77
Bl. 45 n. 101. Zie Joh. 13: 15. Ergerlijk is het, als men zelfs in de
_ kerken de heeren van de burgers en de burgers van de armen onderscheidt,
liefst met een ,,armenkerk" voor de armsten. En nog stuitender wordt ,
· het als zelfs aan het Heilig Avondmaal de heeren niet naast de arbeiders .
` willen zitten, of in streken waar men nog oorijzers draagt, de gouden _
ï oorijzers voorop gaan, om de zilveren te laten volgen etc. Zulk doen is_ gl
l izeidensck Christus wil dat we allen iets voor elkander gevoelen zullen als
j voor öroeders en zusters. $1
Bl.? 46 n°. 102. Het is volkomen juist, dat zoo van elders geen hulp
· komt, de Staat moet zorgen. We mogen niemand van honger laten sterven, ·
i ·zoolang nog in zoo menige broodkast het .brood ligt te beschimmelen. En .
ook, als de Staat helpt, moet hij snel en voldoende helpen. Een aanklacht ~·
tegen onze armenwet. Maar juist daarom moet er te meer nadruk op gelegd 1
worden, dat Staatsarmenzorg niet onze eere, maar een snijdende aanklach ik
tegen de ker/c en tegen de rüken blijft. Altemaal gevolg van het Libera- ;
~ lisme, dat de kracht der Kerk ondermünde en de rijken egoïstisch maakte. «
_ j Bl. 47 n°. 103. Ik spreek van een herstelling van het verloren wantrouwen
_ ·want op de jongste jaarvergadering van Patrimonium bleek duidelijk dat dit i`
. ondernzqnd was. En hiervoor bestond oorzaak. Immers werklieden kunnen
§ niet studeeren, en de mannen onder ons, op wie de plicht rust, om de Sociale
‘ j quaestie uit Christelijk oogpunt tot een onderwerp van gezette studie te ii
I, , maken, schoten in de vervulling van dezen plicht dusver op jammerlijke wijze
te kort. Dit nu voelt de lagere klasse, en uit dat gevoel komt wantromoen voort.
Bl. 47 n?. 104. Zie Deut. 29 : 29. Wie niet aan de kracht der Christe­ i `.
g lijke Religie gelooft ter opbeuring onzer maatschappijluit haar aan een ··
T ` g sociaal bankroet niet ongelijken toestand, moet wel met P. JACOBI, Etude U
I sur ln selection, p. 535, tot de slotsom komen, dat de tegenwoordige be- Il
, sehaafde natiën bestemd zijn, om in die Baráarei te verzinken, en opgevolgd .
V te worden door jongere volken, die nu nog in onontwikkelden toestand ver-
keeren. Zie LETOURNEAU o. 1. p. 495. Vergelijk vooral ook het uitnemend r
- l werk van F1·rzJAMEs STEPHENS, {Liberty, egnality, fraternity, Londen 1873. Kj
"` '`>` "'"' "" R
Q PS. Met opzet heb ik in deze aanteekeningen de titels van eenige inte-
ressante geschriften afgeschreven, om diegenen onder ons, die nog geheel zi
vreemdeling op dit terrein zijn, misschien een dienst te bewijzen. `
i
x
. ll
ä 4 W
-.....l .. .