HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 78

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

ve
auf [liteit, Berlin 1889; ED. GUILLARD, Protection et organisation dn
` travail, Paris 1887; THORALD Roenes, Wor/c anol W`a_qes, London 1890 p.. (
P 154 sq. RICARDO, Rente, pro/its et salaii‘e.s·, trad. par M. Formentier. Paris 1888.
Dr. N. G. PIERSON, Gz·0na'óe_oinselen oler Staat/Eziisnoziolkniide, 3e ed. Haarlem. .
p 1891, p. 109. CONRAD BORNHAK, Die Deutsche Social Gesetzgeönng, ~
_ Freiburg 1890 p. 9. Mr. FALCKENBURG in zijn keur·ige dissertatie ä
i ’· L 1 891. Zie ook L. SMITH, les coalitions et les grèves, Paris, Prix Rossi van 1885, in 1
H ` zijn introolnction; en de belangrijke discussie over le repos neöcloniadaire an jr
j M ` point de one social op het congres van Parijs onder het voorzitterschap van L,
E _ · Léon Say gehouden in 1889. Cf. Congres international oln 7`6'FOS neöeloniaclaiie
ir, Paris et Geneve 1890, Ook bij den arbeid is alles bedorven door de i
atomistische opvatting. Arbeid per uur en per man, waar feitelijk twee orga- Q
nische verbindingen den arbeid beheerschen, vooreerst die van den te leveren
fl, i arbeid (denk slechts aan den veldarbeid en dien in groote fabrieken) en
ten tweede die van het leven van den arbeider (jeugd, mannelijke kracht,.
ouderdom, ziekte en gezondheid).
iii gt _
j fi Bl. 41 n. 98. Zie bedoelde rede in Eenige Kameraolciezen. J. A. Wormser..
? ,’ 1889.
al Bl. 41 n. 99. Ook de antirevolutionaire partij heeft toe te zien dat ze
zich niet door het Staats­socialisme late meêslepen. Ook al staan we lijnrecht l
tegen het individualisme van de liberale partij over, toch onderschrijven· _ j
i Q we van harte de waarschuwing van Goschen, door Léon Say aldus vertaald: E
,.»` Si nous avons appris quelque chose de l’histoire, nous pouvons dire que '
Qj la confiance de l’individn et le respect de l’Etat de la liberté naturelle sont zi
les conditions necessaires des Etats, de la prospérité de la société et de la
lys grandeur du peuple. CF. LEON SAY, Le Socialisme ol’Etat. Paris 1890. p. 214.. ,
tft ln dien toon is dan ook geheel ons antirevolutionair program gesteld. Het 4 ·
‘ veiligst zelfs ware het, alle kracht saam te trekken ·op de organisatie van»
· den arbeid en het arbeidscontract.
Bl. 43 n. 100. Niets verrijkt onze Christenwerklieden zoozeer als de
;Q, volstrekte onthouding van den sterken drank. Voor het aldus door zelfbe-
heersching gespaarde geld genieten ze betere voeding, en God legt een. ‘
dubbelen zegen in hun karig deel; Een zegen die vooral daaruit voortspruit, l
?é‘ dat ze geen valschen prikkel Op hun begeerlijkheid laten werken. Immers
waar die prikkel werkt is men nooit tevreden en dus ook nimmer gelukkig. Q
li E Dit ziet men aan familiën, die over f 2000 à j' 3000 ’s jaars beschikken,
en toch nog steen en been klagen, en nooit den vrede kennen van de vol-
, 9 dane behoefte. Hartstocht vraagt altijd om meer, en die hartstocht prikkelen.
ii is ontevredenheid wekken en daarmee het geluk bederven.
A.
» .
£§*<"ï"`”“`"' ``'L ' ." "1‘ "` er ""`“""`” "‘ ` """ `*" " 'T‘ ^‘·‘r¢=·`·"`·· i ·~r ­- ..~;-;_.e·~,,;xï;.-,,_,_