HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 73

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 8.51 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

. ,.....`n.A Aw,--.,_,_,__.___,_,,___,__w___________m_____w_,__________,___,,________W_ J , wh V
i 7l
Bl. 35 no. 79. Dit punt beheerscht de geheele Sociale quaestie. Reken j
ik buiten God, dan ben ik bij de reconstructie der maatschappij volmaakt l
vrij en maak het zooals mij gelieft. De mensch wordt dan schepper van de A
_ maatschappij in de meest volstrekten zin van het woord, en doet waar de
natuurwet hem in den weg staat, haar geweld aan, of zet waar de ‘
_ _ zedewet hem hindert, die op zij. Is daarentegen het geloof in God, die
èn onze natuur èn de natuu1· om ons heen schiep, en voor beide wetten
gaf, uitgangspunt, dan is alle menschelijke sociale kunst gebonden aan de
l ordinantiën Gods in de natuur en in de zedewet, naar uitwijzen der openbaring.
Bl. 36 n°. 79. Loochening van die tweeheid voert of tot staatsabsolu- J
tisme en staatsvergoding, of tot anarchie. Een derde is er niet. Van een i
constitutioneel geregeerden staat kan toch daar alleen sprake zijn, waar de
tweeheid van Overheid en Volk wordt ingezien, en wettelijke regeling
het juiste verband tusschen beide vaststelt. De capitale fout van onze
Grondwet, die aan de Staten­Generaal de helft der weigeoeizde macht toe-
schrijft, is daarom zoo bedenkelijk. Alle nionisme op dit punt leidt tot
pantheïsme. Het theïsme der Ohristelijke Religie eischt de tweeheid en dus
de tegenstelling tusschen het aan God onderworpen volk en de overheid
als Gods dienaresse, aan wie de zorge voor dat volk van Gods wege is
‘ toevertrouwd. ·
l Bl. 36 n°. 80. Op atomistisch standpunt valt geheel ons Evangelie. Eris
i -dan geen vleeschwording van het Woord, er is dan geen Hoofd der Gemeente ‘
I er is dan geen erfschuld en dus ook geen verzoening door het bloed des kruises.
’ Een fatale loswoeling van alle christelijke vastigheid, die begon met de erfschuld
l en de solidaire schuld te loochenen, en toen de heerlijke leer der verbon-
_L, · den geloochend heeft. Juist daarom echter past het ons Christenen met
zulk een beslistheid weer voor het organisch en dus sociaal karakter van
j ons menschelijk leven op te komen. Het aangrijpendst ligt dit uitgedrukt
in het hoog gebod der onderlinge liefde. Cf. A. Jä.GER, Die sociale Fraqe
, ’ im Licht der O#`enha7‘mig 2 Bd, Neu·Ruppin 1891. MARTENSEN, Socialis-
ll mas und Chrislenlhum. Dailsch van A. Michelsen. Gotha 4875. RIENSJ,
lj Christendom ea Socialisme, ’s Gravenhage 1382. En, hoewel op eenigszins
j vreemde wijze voorgesteld, P. von Litimrntn. Gedan/een uler die Social- `
`L wissenschafl der Za/cimsl dl. ll p. 493 v.v.
Bl. 37 n°. 81. Revolutie en Historie staan slechts ten deele tegenover
·l elkander. De historie toch kent behalve het geregeld proces, evenzeer de
­sl0ri1i_q van dit proces door het feit van geweld. Tegen de Revolutie als
, beginsel en feit is daarom alleen verweer in het apostolisch woord: ,/Vees
1