HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 72

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.51 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

70 ‘
` schapen, dat ons lichaam aan stofwisseling onderworpen is en alzoo verteert,
_ tenzij het nieuw stof in zich opneme. En eveuzoo is door den oloe/c om der.
zonde wille de noodzakelijkheid_ ontstaan om ons lichaam én uit schaamte te­
l dekken ón het te beschutten tegen de koude.
{ Bl. 32 n°. 76. De woorden uit Joh. 12 :8: ,,De armen heát gg altijd
, met u” stellen geen regel maar constateeren een feit; spreken dus niet uit, ‘
dat het zoo zijn inoet, maar hoogstens dat het zoo blu/cen zal. Ten tweede
i ` gaat het niet aan, uit een concreet gezegde over den toenmaligen tijd te ,
l ‘ besluiten, dat Jezus tevens een profetie geeft over later eeuwen. Enten
derde ziet men geheel voorbij het verwijt, dat in deze woorden schuilt.
Er staat namelijk niet u«·9·’ i·ua3»«, maar u.=&' êavmör, wat zeggen wil: In
den levenskring. gelijk gij dien formeert, zult gij altoos armen hebben. Iets
ft wat gezegd wordt tot Judas en egns gelqhen. Menschen, die de beurs dragen
. ’ en er op de manier van Judas rneê omgaan. Na deze toelichting zal mijn
,,God veraeve het hun" duidelijk zijn. Voor wat den zeer draaglijken toestand
der armen bij Israël betreft, vergelijke men de keurige reetorale oratie
van mijn hooggeachten ambtgenoot Mr. D. P. D. FABIUS, Moeaisch en
g i Romeinsch recht, Amsterdam 1890, ps. 69 v.v. Ook van de uitspraak Deut.
. 15:1t : ,,l)e arme zal onder u niet ophouden;" die bijna parallel loopt
A met Joh. 12: 8, vindt men op p. 69 in de noot de nadere verklaring.
Bl. 34 n°. T7. Hierop kan niet genoeg nadruk gelegd worden. Er moet
ook onzerzijds gestudeerd en _aeu:er/et worden. Noch met gemoedelijke praat l
til noch met oppervlakkige algemeenheden komt men in de Sociale quaestie
té verder. Dit was de fout der vroegere Communisten, en van utopisten als. ‘
Fourrier en Proudhon. Juist in de studie en het degelijk onderzoek schuilt
de zeer ernstige kracht der Socialisten. Men doorloope om zich hiervan te T
ij overtuigen, de algemeene historische overzichten van Quack, Winterer, Vil­ k. ·
la1·d en anderen; of, bete1· nog, de systematische van Deville, Block en
ii Blondel. Van Deville in zijn werk: Le Capital de Karl llfarzv, résunzé et
accoinpagné d’un apercu sur le socialisme scientihaue, Paris 1883. Nog veel
·' uitvoeriger in MAURICE BLOCK, Les progrês de la science ëconornigue depuis . V
, .//dam Sznith, Paris 1890. Deux calurnes. Rijk aan citaten. En, zonder ll
ik historie, maar als resumtie der historie, door uiteenzetting van eigen
systeem: JULES EDCUARD BLoNDEL, La question sociale et sa solution scieu-.
tzfgue, Paris 1887. Hoog gewenscht is het dan ook, dat de Juridische `,
. i,‘. faculteit der Vrije Universiteit ten deze raad schatte. Vergelijk ook
y A Roscnnn, Geschichte der National­öcono2nie, München 1874 en Ross- ‘ `
BACH, Geschichte der Gesellschaft, Wrlrtzöziry 1875, om het verschil ·,
ä tiässchen de oude en nieuwe methode van onderzoek duidelijk te zien
- uitkomen.
älè ` V `
alle E
.._. -. .... M. . . . T. ..... r ..,.. e .... M ..... nr- ___ .... I