HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 7

JPEG (Deze pagina), 945.36 KB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

è " s
i '
` [ M. H.
.; l
l In uw aller geest acht ik te handelen, zoo ik, aanstonds in j
mijn openingswoord, de taak van dit ons eerste Congres zoo I
; öescneiilen mogelijk opvat. Geen oogenblik mag, zoomin
binnen als buiten dezen kring, de gedachte post vatten, als p
`[ bedoelden we hier op ónze wijze eene nabootsing te leveren ` l
T van een dier indrukwekkende samenkomsten, waarop mannen
1 van het vak, uit alle landen van Europa saamgestroomd, den
{ schat hunner kennis uitstalden of den glans van hun talent e
j schitteren deden. Als droeve vrucht van het staatsmonopolie,
g dat ten onzent op het gebied van het Hooger onderwijs nog
j steeds voortwoekert, bezitten wij zelfs nog geen mannen van ‘
; het vak 1); als specialiteit in de staathuishoudkunde is geen
l _ onzer op dit Congres verschenen; en versta ik u wel, dan
hebt ge u aangegord, niet om hier in openlijk toernooi het i
J zwaard met den tegenstander te kruisen, maar om, in besloten .
. vergadering, als broeders in den naam van Jezus vereenigd,
op ernstige wijze de vraag te bespreken: Wal ons als öeläolens
van clen Onriszfns lc oloen staal, inet nel oog op ele sociale .
nooolen van onzen {
Ook de belijders van Jezus in het buitenland zagen almeer de ‘i
j noodzakelijkheid daartoe in. Denkt slechts aan het optreden
l van de Okrisllicne Ai·öeilei·s,nai·lei in de kringen van Graaf Von `
g Waldersee te Berlijn; aan de Olwislian Socialisls, die, door
l Maurice en Kingsley geïnspireerd, zich onder Reverend Head- i,
j lam te Londen tot een groep aaneensloten; aan de Société _ l
Oárélienne snisse goonr l’écononzie sociale nu twee jaren geleden
Q 4
E l
I
.I ï
[ jj p j A oi er e ¥_____,mmài;,,;,.,,,_irm,Hr,,-,, M ..,1;,...,m. l