HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 68

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.44 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

.;§£¤.ïïSL
66
_ rug toe; en omgekeerd zijn er geen gevaarlijker Socialisten dan de lieden
die hun fortuin verloren. Maar booze hartstocht roept geen duurzame wereld­·
‘ beweging in het leven; en wat kracht aan het Socialisme geeft is niet zijn
l begeerzucht, maar de zedelijke eisch van het sociologische leven. Die eisch
‘ spreekt tot de conscientie; daarin trekt het bloed; daarop drukt de religie "
{ het zegel; en de quaestie van het bezit komt slechts in de achterhoede van
K dit onafwijsbaar juiste postulaat aanhinken. Cf. COMBES DE LEST1tADE‘
` . élémemfs ole Sociologie. 1889. ELBOGEN, die Erlösuwg. ssuiale sluiliew, 1889_,
j ' .l‘iöZICH,ddS Buch vom Staal und Gesellschaft, en SECRETAN, Eluoles socicles,1889. P1
il.
· Bl. 29 no. 66. Wie de Nihilisten wil leeren verstaan, leze het beeld dat
Zola, die nu óók Christelijk Socialist werd, in zijn Germinal van een Nihilist,
geteekend heeft. Eigenlijk gaan de Pe7%0vl1‘iiu Rusland, die alle huwelijk ver­·
, bieden, om ons hopeloos verdorven menschelijk geslacht te laten uitsterven,
S 4 nóg verder. Zie Allgemeine Evang. Lulkeriscke Iürchenzeilmzg 2 Ocl. 1891
n°. 40. Een historisch overzicht van het Nihilisme, gaf K,rRLOw1·1‘scH, Die
j Emtwic/celvmg des Nihilismus, 3e ed. Berlijn 1881. Eerst in 1875 kwam het *
l op, en trok het eerst de opmerkzaarnheid door het schot dat Wera Sassulitclr
op generaal Trepow in 1878 loste. Zijn kracht is thans gebroken; maar
daarmeê is de idee van het Nihilisme niet weg. Die idee toch moet weder-
keer·en, zoodra de Sociaal­democratie consequent doorgaat, en meer oog krijgt I
voor den invloed dien het historisch verleden op den actueelen toestand
oefent. Zie ook THUN, Geschichte der ¢·evolulio1zai2·en Bezoegzmgen in Russlamla
Leipzig 1883. ,1
Bl. 29. n°. 67. De Anarchisten danken hun beteekenis aan den Rus-
sischen schrijver Bakounine, en wat hun organisatie en de ontwikkeling
hunner denkbeelden betreft, meer nog aan generaal Krapotkine eu aan Most, _
._ Hun hoofdcomité zetelt te Londen. De Freikeit was daar hun orgaan. Zij
j. woelden het sterkst in Frankrijk, in Zwitserland, in België en in Amerika,
‘waar het bekende proces van Chicago hun kracht brak. Hun leuze is:
" `La ;m‘o_pa_qanole par le fail; en op een congres te Londen in Juli 1881
· gehouden, werd als regel aangenomen, ,,que pour a1·rive1· au bout poursuivi, I`
A c. a. d. à Fanéantissement des souverains, des ministres, du olergé, de la
noblesse, des grands capitalistes ct E d’autres exploiteurs, tout mogen est s
lé_qilime.” De Commune verschilde in zooverre van het Anarchisme, dat het
wel de landsregeeringen wilde vernietigen, maar de commune, d. i. de
plaatselijke gemeente als plaatselijke gemeenschap in stand hield. _
‘ «
in ‘* Bl. 29. n°. 68. Vooral de Possióilisten in Frankrijk en de parlementaire
· Sociaahdemocrateu in Duitschland, onder Liebknecht, zoeken kracht in een
`