HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 66

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 8.42 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

A. ·.,..-.« .-.s..,.....r,_.i.....`,_g..,,.`,,, ;a;;__;.;,_ · · ` ~. .. 1 .- ~ . ·­- e ­~ . -·
64
1842. Zijn uitvoerigste geschrift was zijn Zar Erhliïraag maal I/lhhillfe den j
heatigeh Kreclifuothl des Grzmclhesitzes. 2 deelen Jena 1889. 9 4
, i
Bl. 27. n°. 57. Marx was evenals Marle en Rodbertus een man van
ii uitstekende geleerdheid en hoog wetenschappelijken zin. Zijn critiek op de
0 Hegeliaansche rechtsphilosophie was meesterlijk. Ook zijn werk Das Kapi- i?
{ tal, ]C?°?;tlhT`d87' pclitischen Oeconomie. Hamburg 1871, was in de eerste plaats li
eene wetenschappelijke studie. Voor wie de lezing van dit werk te in- L
. " ` spannend is, sch1·eef GABMEL DE VILLE Le Capital ele Karl Marx
j resame et accompagaé ¢t’ah aperça szw le socialisme scierztiyigae. Paris Mar- J
ii; pon et Flammarion 1883.
Bl. 27. n°. 58. Lasalle werd in 1864- in een duel gedood door een l
1 Moldavischen prins, die evenals hij stond naar de hand van een Ambassa­ j l
deursdochter. Ook hij behoorde dus wel ter deeg tot den hoogsten stand. j
Y Zijn kracht school in zijn redenaarstalent meer dan in zijn wetenschappelijke l
j gave. Toch is hij juist de man, die in België de socialistische ideeën veld j
j deed winnen. · ..
1 .
Bl. 27. nv. 50. HENl{I GEo11oE, de apostel van de landnatio-
nalisatie, bekend door zijn Progress anal Poverty, een boek in 1877-79 _
geschreven, vooral naar aanleiding van de Joodsche toestanden. Roerend is I
j de opdracht van dit boeiende boek: To those who seeing the vice ami the
j misery, feel the possihility of a higher social state, and woalol strice far its attaizi-
meat/’ Reeds 300.000 exemplaren zijn er van verkocht. In de editie van j
liegan Paul, Trench, Triibner and Co. London, kost dit werk van 400 blz.
E lijnen druk slechts f0.60. _ H 1
_ Bl, 27. n°. 60. Dr. ALBERT EBERHARD FREIDRICH Sonnnrrm was
Handelsminister in het kabinet-Hohenwart. Zijn hoofdwerk is: Das_gesell­ ·
schaftliche system eter measchlichen Wirthscha/'t, dat in korten tijd drie uit-
gaven beleefde. Het zag het licht bü Laupp te Tübingen, in twee deelen.
.1 Bl. 27 n°. 61. MR. H. P. G. QUACK, De Socialisten, persovzezi eh stelsels. ·
` Amsterdam l’. N. van Kampen, begonnen in 1875. 2e druk *1887. j
is Bl. 27 n°. 62. In zijn drie werken; Politicus, de Repahlica libri X, en ;
jj de Legihas libri XII. ook voor wie geen Grieksch. verstaat in de uitmuntende
. vertaling van Schleiermacher toegankelijk. Een kort maar goed overzicht §
"` van l’lato°s politiek systeem geeft ZELLER, Die Philosophie eter Griecheri II. j
·1 P, 756 vv. 3e Autl. Leipzig 1875. Gelijk men weet dreef Plate zijn
1 ' ä socialistische en zelfs communistische ideën zoo ver, dat ook hij het huis-
_ gezin ophief en de kinderopvoeding nationaal wilde verklaren.
jl
l<
i 1
1 1