HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 65

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

­e­~.­*­-·­€·1;+·«¤»..g# “" ' `"H ` Y 4 H
«
<
ea l
afbreken nooit sprake zijn. Ook al beeldt men zich in dit te doen, men doet
het toch niet. De historie werkt daartoe te machtig na. Maar toch moogt
[ge óók niet zeggen, dat alles afgeloopen is, zoo ge het huis maar wat opschildert J
en een enkele dakpan vernieuwt. Neen, wel waarlijk moet de schutting om ,
­` het huis en de steiger voor den gevel. Zóó kan het niet langer. De repa-
ratie, waartoe moet overgegaan, is van te veel omvattenden aard. Cf. Perso-
'nal and social evolution zoith the hey of the science of history. 1884 en
HERTZKA, die Gesetzen der socialen Entwicheluny. 1886.
J ` C
Bl. 25 n°. 51. Hiermeê is niet gezegd dat ook de religieuse en philan­
tropische zijde van het vraagstuk niet zeer belangrijk is, maar alleen uit-
,gesproken, dat wie niet verder ziet en zijn voelhorens niet verder uitsteekt, l
nog zelfs niet aan de Sociale quaestie toe is. · l
Q . Bl. 26 n°. 52. Zie Psalm 82 : 5 en Psalm 11 : 3. ‘
Bl. 26 n°. 53. Blanketsel` geneest de dorheid van uw huid niet, maar
verergert de ontrischheid van uw gelaat. En zoo ook is het met onze maat-
schappij. Ze leeft in üjner vormen, ze kleedt zich niet sierlijker maar
· netter; ze doet zich bloeiender voor. Maar wie geen vreemdeling in de·
‘binncnkamer van ons maatschappelijk leven is, en deze matrone soms in
`haar négligé bespiedt, weet maar al te goed, hoe verfienst en verbleekt haar
eigenlijke gedaante is. 4
Bl. 26 n°. 54. Het schoone w0o1·d sociaal mag niet als privatieve jacht
aan de Sociaahdemocratie worden overgelaten. Sociaal is bij uitnemendheid U
het Christendom. En de schoone teekening, die de heilige apostel Paulus-
ons in 1 Cor. 12 : 12-27, en niet minder in Efezen 4 : 16 van dit sociaal
karakter der Kerk geeft, is mutatis mutandis ook op onze menschelijke·
maatschappij toepasselijk. Goed bezien moet zelfs beleden, dat in de kerk
van Christus het oorspronkelijk organisme der menscheid, maar nu gezuiverd,
herleeft. Zie MAURICE, de zedelijke grondslag der maatschappä 1890. (Lectures __
on social morality).
Bl. 26; n°. 55. KARL MARLO, Untersuchungcn uber die Organisation der 4
4 Arbeit, oder system der Weltöcononiie Kassel1853. Marlo is een fictieve naam.
‘Bl. 27. n°. 56. Joh. Karl Rodbertus was korten tijd Cultus­minister in 4
`ihet kabinet Auerswald Hansemann. Zie over hem ADLER, Jtodáertus der
Begritnder des zoissenschaftliehen Socialisinus. Leipzig 1884. Zijn eerste werk
was Zur Erhentniss unserer staatswissenschaftlichen Zustdnde. N eubrandenburg