HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 64

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

{`yW ­­.­.«<.··~­­.,«­.~».­­··«•­­­­--­~-·~«­»..­«,·~­.­m.­ ·.·­ .- . ..,.,-..,,,;,.,,,,`.. .. ., ,.,. ..,, --.,”_,,_,_r;_,,___,,,,_,_,._____,_,__,_;____;,;;+,,,,,,g` <~·: Y
. r
ï ‘
li.; ‘
il? ‘
62 `

` Bl. 22 n°. 46. Gaarne erken ik dat het Liberalisme ernstige pogingen
’ aanwendde om de lagere volksklasse te ontwikkelen. Maar wat bood het
2 aan de lagere klasse? Lezen, schrijven en rekenen! En wat ontnam het
,_ haar? Geloof, levensmoed en zedelijke veerkracht. En ook wat onthield ze
‘ _ haar? De ambachtsschool en deel in het kapitaal.
l Bl. 22 n°. 47. Onze winkelétalage doet in dit opzicht meer kwaad dan
j p _ men denkt. Men prikkelt daardoor op allerlei wijze de begeerlijkheid en
* schept zoo behoeften, die, worden ze straks niet bevredigd, een gevoel van J
, bittere ontevredenheid achterlaten. Ook de veel te groote schoolweelde deed
{ ll _ kwaad voor een klasse .die thuis toch nooit op zulk een voet leven kan.
‘ = A Geluk is geen aösoluut maar een relatie/' begrip. En wie behoeften opwekt,.
j V. i die hij toch niet instaat is te bevredigen, laadt een groote verantwoorde-
, lijkheid op zich en begaat een daad van onbarmhartige wreedheid. p
l ll r
j Bl. 24 n°. 48. Het is niet genoeg, te zeggen dat de sociaal­democratie·
;p uit de liberale theorie voortvloeit; er moet ook nadruk op gelegd, dat de
{ V Liberaal geheel willekeurig halt maakt op een weg, die naar zijn eigen
l l. systema, ten einde toe moest afgeloopen. Hij is dus niet alleen geestver-
want van den Sociaal­democraat, maar heeft tegenover den Sociaal­demo­ i
ti.; craat onyelijlc. Zijn ongelijk is de willekeur, het egoïsme en de in-
e vonsequentie. » V
fl `
Bl. 24. n°. 49. Vreemd is het metterdaad, hoe vele stille burgers in den
lande tegelijk dit drijven van geweld in de Sociaal­democraten zoo
ä scherp afkeuren, en toch de Fransche Revolutie zoo hoog roemen. Het
jl gaat toch niet aan, te zeggen, dat de Septembermoorden slechts excessm
waren. Immers zonder revalzufie zou er in 1 789 geen Revolutie geweest zijn. Elk
Liberaal neemt dus metterdaad, ook al schrapt ge de exessen van zijn debet,.
de revolutionaire vrucht van het geweld voor zijn rekening. De zaak komt
dus hierop neer, dat geweld geoorloofd heet, als het den Liberalen ten bate·
komt, maar verfoeid wordt zoodra het hun macht zou ondermijnen. Vandaar
·; dat in *1845 ook hier te lande zelfs op koningsmoord, nog al in de Amh.
lil Coumgzt, gezinspeeld werd, en dat thans zelfs het optreden in de Staten--
Generaal van een Sociaal­democraat de ,,deftige” Liberalen ergert. Cf. J AEGE11,.
die Fmnzösicke Itevalution amd die Sociale Bezvegung. 1890. p 4
ll ‘
jl Bl. 25 n°. 50. Deze nota necessaria van de Sociale quaestie houde men
{ ii, wel in het oog. Er is niet meê gezegd, dat het gebouw gekeel moet afge-
L Vi ‘ broken, om een gansch nieuw gebouw voor de oude maatschappij in plaats
P ­ te zetten. Veeleer blijft altoos het recht der historie gelden, en kan er van geheel
jg · - ·
g
l l `
tt ._ _ . ..