HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 57

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

- _.._ _ V_ www ,V.,{ in Ww,- y .> -N._.,,.--.,..m.e.....
55
’ze, tegen Gods ordinantie, de natuur van de historie losmaakte, en voor
·den ,wil van den Schepper der nazfievz, den wil van het inoïiviclu in plaats
·stelde. Dit nu stempelt haar tot een principieel tegen God en zijnen
. Christus gerichte beweging, en die juist daarom, bij alle verademing die
ze bracht, tegelijk de kiem van nog doodelijker bederf in zich droeg dan
iliet bederf waartegen ze in 1789 reageerde.
_ r Bl. 13 n°. 18. De kroon, zegt men, moet boven de partijen staan, en
.. . rzoo dikwijls het pas geeft voor de minderheden, optreden tegen de overmacht
der meerderheid. Dit is juist gezien; maar toch slechts een afgeleide stelling.
'Ten grondslag hiervan ligt de veel algemeener stelling, dat de Overheid
·dienaresse Gods is, en alzoo, overmits God de Heere zich over den verdrukte
«ontfermt, in zijn naam voor cleiz verdrie/czfe moet opkomen. Zoo moet het in
` ·de vierschaar zijn, als er recht wordt gesproken. Zoo moet het bij geweld
j dat uitbreekt, van de zijde der politie geschieden. Maar zoo ook moet de
ä Overheid in het sociale leven door haar regeling en hare wetten steeds waken
v voor het behoud van het evenwicht en het zwakkere omtuinen. Een Overheid
als orgaan en instrument der tijdelijke meerderheid is daarom een zoo diep
. zondige opvatting van de magistrale taak. Dan toch schaart de Overheid
zich aan de zij van dien toch reeds sterkere, om den zwakkere nóg banger
te drukken, en dit leidt bij reactie tot anarchie en kweekt ten slotte het
Nihilisme.
’ Bl. 13 n°. 19. Zie Prediker 3 : 1. De fout van menig Bijbellezer, en
E ook van menig prediker is maar, dat hij zulke aangrijpende woorden leest
j ·of bespreekt, zonder ze rechtstreeks toe te passen op de realiteit van zijn
" eigen omgeving.
; l ·· Bl. 14 n°. 20. Zie Jacobus V : 1-4. Als zoo krasse woorden niet in
·den Bijbel stonden, en iemand dorst ze thans eigener beweging neerschrijven,
zou men hem een ver/capzf socialist schelden. De Heilige Schrift is voor
wie zijn hope op het geld en de geldmacht wil bouwen, dan ook een
wanhopig boek. De Heilige Geest, die in de Schriften spreekt, vindt
vnu- eenmaal veel goud en zilver eer gevaarlijk dan begeerlijk, en oor-
` deelt, dat een erfenis van millioenen van verre in geen vergelijking komt
` bij de erfenis, die ons wacht onder de heiligen. Zoo getuigt de Heere
het in zijn VVoord, en daarom mág ik het niet anders voorstellen; dochlnu
nnake ook niemand mij hier een verwijt van; maar wete wel, datzijne
~critiek 1·echtstreeks de Schrift zelve deert. " ‘ · i
E ,,4Bl. 14 H°. 91. [Men kan niet genoeg de aandacht vestigen opde parallel
tusschen de sociale toestanden, die aan,_den.val­ van het, Roineinsche rijk .