HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 51

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.37 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

w,.”.~.` ._ ,..,. V., ...,”~~.w- - ­­T¤-«··-·-···‘·rr#" ’""""‘.ïi?'?”‘?”P`"J°¥‘%wVwmP`
l
49
vde fonder une société qui amènerait les chrétiens it se rendre un compte *«
plus exact que ce n’cst souvent le cas des conditions de l’ordre social
sactuel et qu’il ne fallait pas laisser les adversaires de cet ordre, ni surtout
lj,) les ennemis de l’Flvangile, poursuivre seuls la solution de problèmes qui
intéressent à nn si haut degré tous les hommes”. ‘
E Zie Bulletin No. 1. Genève, chez Maurice Richter, 1889 p. 9,10. Deze
” Société publiceerde een vorig jaar: ,, Quatre écoles d ’e’conornie sociale, con/cï
{ rences données zi lhdula de l°universitc' de Genève, Fischöacher, Paris; een uit-
muntend geschrift, waarvan we de lezing zeer aanbevelen. Men vindt er
,l het R. 0. standpunt van Le Play in verdedigd door Claudio Jeannet, het
~, socialistisch Oollectiviszne door Stiegler, het Staats­socialisme door Charles
li Gide, en de liheralistische 0/' classiehe school door Fred. Passy. Soortgclllke
ll Christelijke vereeniging bestaat ook in Frankrijk onder den naam: Asse- ·
,·‘ eiation française pour l’Etude pratique des questions sociales. Haar Bulletin is
geplaatst in de Revue de Theologie pratique ct d’études scciales. _ ·
S Bl. 6 n. 3. Tot onze beschaming moet erkend, dat de Roomsch-
J Uatholieken ons in de bestudeering der Sociale quaestie verre vooruit zijn.
I Zeer verre zelfs. Al is toch de school van Le Play, die in zijn bekende .
, werken La Reïorine sociale en France, 2 dln., Paris 1866, l°Or;qanisation de
I .la Fainille en Z’Or;qanisation du Travail min of meer een eigen weg ging,
niet volkomen hetzelfde als de R. C. school, toch zien wij niet voorbij, dat
j mannen als Von Ketteler, Moufang, Claudio J eannet, Albert de Mun, Freppel,
‘ Périn, en anderen, niet alleen zeer ernstige studie van de sociale quaestie
E gemaakt hebben, maar ook de lijnen trokken, waarlangs men zich te bewegen
heeft. La question aqrazre van Meyer et Ardant, Le Patron el ses devoirs en
i Ia Richesse de la Société chrétienne van Périn, en tot ‘op zekere hoogte ook
E _ ARVEDE BARME, l`Ocuvre de Jesus­0uvrier, geven menig verrassend inzicht
WTF in de practische denkbeelden dezer mannen. Veel ste1·ker echter nog komt
, de activiteit der, Roomsch­Catholieken uit door de indrukwekkende·Con­
gressen, die ze slag op slag hielden, door de periodieke Litteratuur die ze
verspreidden, en door de Vereenigingen die ze in het leven riepen. P
» Vooral de Unions des Patrons en faveur des Ouvriers in België, waarom-
I, trent door Ds. H. Pierson nadere mededeeling op het Congres zal worden
l gedaan, is een hoogst verdienstelijke onderneming, die navolging verdient.
X De zeer besliste uitspraken van kardinaal Newman zijn overigens bekend, E
, , en al staan de Duitsche en, de_ Fransche Roomsch­Catholieken nog eenigszins
gedeeld tegenover elkander, in zooverre de eersten meer op den Staat willen i
l leunen, en de anderen meer alleen bij de Kerk beul zoeken, hierin zal de
Q ll Encycliek van Leo XIII wel spoedig eenheid brengen. De actie van R. C. zijde i
mag ons dus wel een prikkel tot betoon van, meer veerkracht zijn, ook al
I